اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق سردفتری اسناد رسمی، دانشکده حقوق ثبت و مدیریت قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده‌اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان‌دیده می‌باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان‌دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده‌اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش‌‌بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی‌ از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می‌نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره‌گیری از منابع معتبر کتابخانه‌ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می‌شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام‌ ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده تضمین می‌شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می‌شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می‌گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Insurance Principle on the Land Registration System of England and Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Mirshekari 1
  • Jamshid Zargari 2
1 Assistant Professor of Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MA. In Notary Law, Faculty of Registration and Judicial Management, University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

As a result of incorrect registration information, if persons who acted on the basis of this information are damaged, according to the general rules, the injured party must claim compensation for that damage by filing a lawsuit then proving the elements of civil liability. Given the difficulty of proving these elements, as well as the possibility of injurious' financial inability, will not guarantee that the injured party will be fully compensated. This result will ultimately be to the detriment of persons who have trusted and acted on the registration system. Therefore, in the legal system of Australia and then, the United Kingdom, a mechanism called Insurance Principle was created. This principle, by guaranteeing the financial value of Title lost as a result of incorrect registration information by the government, prevents the loss of public trust in the registration system and the damage to persons. This research has been written in descriptive, analytical and historical methods, also using authoritative library and electronic sources and it is examined the history of Insurance Principle in Australia and the United Kingdom, under what conditions the economic security of registered land title is guaranteed in the registration system, on what basis was it established and what will be the consequences of its realization. Also, by examining the Iranian legal system, it is observed that the Insurance Principle has not been realized in the Iranian registration system, therefore, it is proposed to the legislature to use this principle to achieve public trust in the registration system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Principle
  • Economic security
  • Government civil liability
  • United Kingdom Registration system
  • Iran registration system
.توسلی، علی، کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت، تهران:دادگستر، 1389.
2.سلیمی، رضا، نقش ثبت در معامله ی اموال غیر منقول در رویه ی ایران و انگلیس، تهران:انتشارات قانون و قلم، 1397.
3.طباطبایی حصاری، نسرین، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران: سهامی انتشار، 1393.
4.طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1387.
آقامیری، سید حسن، بررسی حجیّت سند در فقه امامیّه، کانون سردفتران و دفتریاران، 1390، شماره 118، صص 120-133
خلعتبری، ارسلان، تعارض سند رسمی با دفتر تجارتی، کانون وکلا، 1327، شماره 8، صص 35-45.
زرگوش، مشتاق، مبانی نظری مصونیّت و مسئولیّت در مسئولیّت مدّنی دولت، حقوق عمومی، 1388، شماره 5، صص 71-90.
8.طباطبایی حصاری، نسرین، وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، 1393، شمارة 2، صص 483-508.
9.زرگری، جمشید، تحقق اصل تضمین در نظام ثبتی ایران، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،1400.
10.آیین نامه ی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب 1400.
11.قانون اجرای احکام مدّنی، مصوّب 1356.
12.قانون اساسی 1358.
13.قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310.
14.قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوّب، 1385.
15.قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب، 1354.
16.Abbott, D, Encyclopaedia of real estate terms. 2ed. London: Delta Alpha, 2005.
17.Clarke, Sandra. and Sarah Greer, Land Law Directions. 6ed. London: OUP Oxford. 2018.
18.Collins, E. Land Titles in Saskatchewan –a guide to registrars and their staffs; Land Titles. 2ed. Canada: Regina, 1966.
19.Cooke, E, The New Law of Land Registration, 1 pub. UK: Hart Publishing, 2003.
20.Dixon, M, Modern Land Law, 11ed, UK: Routledge. 2018.
21.Dixon, M, Principles of Land Law, 4ed, UK: Cavendish Pub Ltd, 2002.
22.Goymour, A, and Stephen Watterson , Martin Dixon, New Perspectives on Land Registration: Contemporary Problems and Solutions. 1 pub. UK: Hart, 2018.
23.Gray, K, and Susan Francis Gray, Land Law, 7ed, USA: Oxford, 2011.
24.Manthorpe, J, Comparative Analysis of The Cadastral Systems in The European Union, 1 pub. UK: HM Land Registry,2004.
25.Ruoff, T. An Englishman Looks at the Torrens System, 1 pub. Australasia: Law Book Co,1957.
26.Sparkes, P, A New Land Law. 2ed. UK: Hart,2003.
27.Stewart, Wallace, and John Stewart. Introduction to the Principles of Land Registration, UK: Stevens & Sons,1937.
28.Abdulai, R, and EG Ochieng,"Land Registration and Landownership Security: An Examination of the Underpinning Principles of Registration", Property Management, No.35-1,2017.
29.Adawiyah, s, and B. Zakaria, and K. Hussin, "Recognition of the Economic Security in the Form of Assurance Fund as a Protection to Landowners and the Economic Stimulator in Malaysia". China-USA Business Review. Vol. 12. No. 8. 2013.
30.McCormack, John L.Torrens and Recording: Land Title Assurance in the Computer Age, William Mitchell Law Review: Vol. 18:1, Article 4.1992.
31.Miceli, T, and C.F Sirmans, "The economics of land transfer and title insurance", Journal of Real Estate Finance and Economics, No 10.1995.
32.Ruoff, T, "An Englishman Looks at the Torrens System Part I: The Mirror Principle", Australian Law Journal, No 3.1952.
33.Brennan, Gabriel. An exploration of the impact of electronic conveyancing upon management of risk in conveyancing transactions. PhD, UK: Nottingham University,2012.
34.Carruthers, Penelope. The Australian Torrens system principle of immediate indefeasibility: Is it 'fit for purpose' for the 21st century?, Australia: The University of Western,2018.
35.Korven, Kim. The emperor's new clothes: the myth of indefeasibility of title in Saskatchewan. Thesis Masters, USA: University of Georgia,2012.
36.Zevenbergen, Jaap, Systems of Land Registration – Aspects and Effects, PhD Thesis. Netherlands: Delft University,2002.
37.Updating the Land Registration Act 2002, Law Commission - Consultation Paper No 227. Publication date–24 July 2018: https://www.lawcom.gov.uk/project/updating-the-land-registration-act-2002/#land-registration(visited 2021/04/13)
38.Updating the Land Registration Act 2002, Law Commission No 380. Publication date-31 March 2016: https://www.lawcom.gov.uk/project/updating-the-land-registration-act-2002/#land-registration (visited 2021/04/13)
39.Land Registration Act 1925
40.Land Registration Act 2002
41.Land Registry Act 1862
42.Land Transfer Act 1897
43.Real Property Act 1858
Re Beaney [1978] 1 WLR 770
Peffer v. Rigg [1977] 1 WLR 285
DJ Hayton [1977] CLJ 227
Claridge v. Tingey [1967] 1 WLR 134
Racoon v. Turnbull [1997] AC 158
Prestige Properties v. Scottish  Provident Institution [2002]
Hounslow LBC v. Hare [1992] 24 HLR 9
Pinto v. Lim [2005]