واکاوی مفهوم ثروت عمومی در اصل 45 قانون اساسی از منظر ثروت عمومی ناملموس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد ساری، ایران

2 1- استادیار مدعو ، حقوق عمومی،واحد ساری،دانشگاه ازاد اسلامی،ساری،ایران-2- استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار مدعو ، حقوق عمومی،واحد ساری،دانشگاه ازاد اسلامی،ساری،ایران-2،(استادیارو عضو هیات علمی،حقوق عمومی و بین الملل)، دانشگاه

چکیده

ضروری‌ترین عملکرد دولت ها اعم از الهیاتی و یا سکولار به مانند یک ارگان زنده ادامه حیات در محدوده تحت حکمرانی است و ثروت‌عمومی هر کشور منابع تامین نیازهای این ارگان زنده را فراهم می کند. در جوامع امروزی، اجرای عدالت در حوزه‌های توزیع و تخصیص و رفع تبعیض برای حفظ حیات دولت‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است. هر میزان این منابع ثروت بیشتر باشد و البته به‌صورت صحیح اداره و یا مصرف بشود موجب رشد توسعه پایدار حکومت و بالطبع تضمین بقای حکمرانی سبب می‌گردد. اولین گام جهت اداره و بهره‌برداری از ثروت‌های عمومی، شناسایی تمامی انواع و مصادیق ثروت‌های عمومی است. تاکنون در حقوق عمومی ایران صرفا به جنبه‌های ملموس ثروت‌عمومی توجه شده است و نسبت به جنبه‌های ناملموس ثروت‌عمومی به دلیل عدم شناسایی این نوع ثروت، هم در حوزه شناسایی و هم در حوزه اداره و یا مصرف بی‌توجهی شده است. سرمایه‌های انسانی به عنوان ثروت‌عمومی‌ناملموس، ارزشمندترین بخش ثروت‌عمومی یک کشور است که از اوایل قرن حاضر میلادی ارزیابی اقتصادی این ثروت، در اقتصاد کلان مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. این مقاله درصدد بسط فضای مفهومی ‌موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن و بررسی ابعاد و جنبه‌های مختلف ثروت‌عمومی بالاخص ثروت‌عمومی‌ناملموس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Concept of Public Wealth in Article 45 of the Constitution from the Perspective of Intangible Public Wealth

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Haghpanahan 1
  • Hamed Karami 2
  • Mojtaba Hemati 3
1 Department of Public Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
2 Visiting Assistant Professor, Public Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran - 2- Assistant Professor, Law Department, Shahed University, Tehran, Iran
3 Visiting Assistant Professor, Public Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran-2, (Assistant Professor, Faculty of Public and International Law), University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most essential function of governments, whether theological or secular, as a living organ is to survive in the area under its rule, & the public wealth of each country provides the resources to meet the needs of this living organ. In today's society, the administration of justice in the areas of distribution, allocation & elimination of discrimination is an undeniable necessity for the survival of governments. Indeed, the greater amount of these resources, if properly managed or consumed, it will lead to the growth of sustainable government development & ensure the survival of governance. The first step in managing & exploiting public wealth is to identify all types & instances of public wealth. So far, only the tangible aspects of public wealth have been considered in Iranian public law, & the intangible aspects of public wealth have been neglected due to the lack of recognition of this type of wealth, both in the field of identification & in the field of management or consumption. Human capital as intangible public wealth is the most valuable part of a country's public wealth, which has been considered by governments in macroeconomics since the beginning of the present century. This article seeks to expand the conceptual space of the subject & express its problematic aspect & examine the various dimensions & aspects of public wealth, especially intangible public wealth, & in a word, to substantiate the concept of intangible public wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wealth
  • Public Wealth
  • Intangible Public Wealth
  • Human Capital
اسمیت، آدام، ثروت ­ملل، ترجمه: سیروس ابراهیم­زاده، تهران: پیام، 1357.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1376.
موسوی خمینی، سید روح­الله، البیع (جلد 3)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­ خمینی، 1388.
موسوی خمینی، سید روح­الله، صحیفه امام (جلد 12)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام­ خمینی، 1378.
رجبی، حسین، نقش زمان در گسترش قلمرو انفال، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374.
رجبی، حسین، قلمرو انفال از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
فیلد، جان، سرمایه اجتماعی، ترجمه: غلام‌رضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: کویر، 1386.
منگر، کارل، اصول علم اقتصاد، ترجمه: فرهاد حق­پرست، تهران: آماره، 1394.
ساموئلز، وارن‌ جی. و استیون ‌جی. مدما، تاریخ اندیشه‌ اقتصادی از مارکس تا جان آر. کامنز (سده‌ نوزدهم و بیستم)، ترجمه: محمدحسین وقار، تهران: مرکز، 1397.
‌هاشمی ‌­شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه (جلد 2)، تهران: مؤسسه دایره‌المعارف اسلامی، 1390.
هاشمی، سید محمد، حقوق­ اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: میزان، 1392.
احمدی، سید علی‌اکبر و حوریه فیض‌آبادی، «بررسی ارتقای سرمایه بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران)»، فصل‌نامه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390، دوره سوم، شماره 6.
انصاری، علی و همکاران، «توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1391، سال چهارم، شماره 6.
حقانی، حسین، «انفال یا ثروت‌های عمومی: انواع مالکیت در اسلام و موارد آن‌ها»، فصل‌نامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، تابستان 1369، شماره 3 و 4.
حقانی، حسین، «انفال یا ثروت‌های عمومی»، فصل‌نامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 1368، سال اول، شماره 1.
شعبانی، احمد و همکاران، «اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی (مطالعه کاربردی: مناطق ‌ایران)، فصل‌نامه علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، 1392، سال هجدهم، شماره 2.
فقیهی، ابوالحسن و طاهره فیضی، «سرمایه اجتماعی: رویکردی نو در سازمان»، فصل‌نامه دانش مدیریت، 1385، سال نوزدهم، شماره ٧٢.
کرمی، حامد و حمیدرضا حق‌پناهان، «رابطه حکمرانی خوب و حمایت از سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل‌نامه قدرت نرم، 1400، دوره یازدهم، شماره 1، صص 137-168.
گلی شیرودی، محمدحسن و همکاران، «بررسی اموال غیر مادی در نظام حقوقی ایران»، جستارهای فقه و حقوق خصوصی، 1394، سال دوم، شماره 3.
محمدی، پژمان و همکاران، «ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری»، دوفصل‌نامه دانش و پژوهش حقوقی، 1391، سال اول، شماره 1.
مصباح یزدی، محمدتقی، «اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها»، فصل‌نامه حکومت اسلامی، 1375، شماره 1، صص 81-86.
موسی‌زاده، ایمان و همکاران، «ثروت ­ملل کجاست؟»، هفته‌نامه تجارت فردا، 1396، شماره 258.
ابانمی، نورا، المعالجه المحاسبیه للاصول الغیر ملموسه فی شرکات المساهمه، 2021:
 
Abanmi, Noura, Accounting treatment of intangible assets in joint stock companies, 2021, available at:independent.academia.edu/nabanmi.
Amendola, A., Di Serio, M., Fragetta, M. and Melina, G., “The Euro-Area Government Spending Multiplier at the Effective Lower Bound”, European Economic Review, 2020.
Bartsch, E., Boivin, J., Fischer, S. and Hildebrand, P., Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination, Macro and Market Perspectives, SUERF Policy Note, 2019.
Becker, B. E., Huselid, M. A., & Ulrich, D., The HR-1 Boston, Scorecard: linking people, strategy and performance, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2001.
Fiore, G., Your Career Journey: Tangible and Intangible Cultural Heritage, 2021, Retrieved from: gbnews.ch/your-career-journey-tangible-and-intangible-cultural-heritage.
Glenn-Marie Lange, Quentin Wodon and Kevin Carey, The Changing Wealth of Nations, Washington: World Bank, 2018.
Lauderdale, An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase, 2nd edition, Edinburgh: Archibald Constable & Co., 1819.
Mill, John Stuart, Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy, Edited by: W. J. Ashley, London: Longmans, Green and Co., 1936.
Pankaj, C. Pate, et al., “Strength of the association between R&D volatility and firm growth: The roles of corporate governance and tangible asset volatility”, Journal of Business Research, 2017, Retrieved from: doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.033.
UNESCO (n.d), Intangible Cultural Heritage: background and Rationale, Retrieved from: /ich.unesco.org/en/background-01159.