نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی‌ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی برق - دانشگاه فنی و حرفه ای - تهران - ایران

چکیده

زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف‌پذیری کافی از خود نشان نمی‌دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی‌های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب‌های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم‌گیری اداری فراهم می‌کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. نظام هوشمند اداری می‌تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده‌های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می‌تواند بر اساس داده‌های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی‎سازی شده همچنین می‌تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی‌ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovative Theory of Administrative Rule of Law, an Analysis of Characteristics and Reforms Raised by Artificial Intelligence

نویسنده [English]

  • Farkhondeh Kiaee
Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Human social life has been impacted by the progress of artificial intelligence, and has entered the new age of artificial intelligence. From the era of artificial intelligence and the innovation of the theory of administrative rule of law, the traditional theory of administrative rule of law presents stiffness. This paper, based on the background of the era of artificial intelligence, puts forward the new reconstruction of the theory of administrative rule of law. According to the findings of the paper, the new characteristics of the new era, namely, joint efficiency and justice, procedural doctrine and extended administrative supervision will profoundly cause the reform of the theory of administrative rule of law. The application of artificial intelligence will provide a relatively unified standard of reasoning and evaluation criteria for administrative decision-making, and greatly reduce the lack of unification caused by the subjective difference. Intellectual administrative system can collect information, consider relevant factors, ensure the accuracy of decision making, and improve the fairness of the decision of the administrative subject. Through the establishment of a personalized database of mass citizens on the basis of big data, the administrative activities can not only be provided according to the individual data of the administrative relative, the personalized management can also allocate administrative resources timely and effectively. Hence, the main result of the reconstruction of the theory of administrative rule of law is the intelligent realization of the important principles, namely, good administration (over the legal administration), efficiency and justice, decentralization, and cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative theory of administrative rule of law
  • Artificial intelligence
  • Good administration
  • Justice and efficiency
آقایی طوق، مسلم و مهدی ناصر، «سازوکار و چالش‌های پیاده‌سازی بستر بلاک‌چین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیاتی»، فصل‌نامه علمی و پژوهشی حقوق اداری، تابستان ۹۸، شماره ۱۶، صص ۹ـ۳۳.
بکر، فلورین، «تحولات حقوق اداری آلمان»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، تابستان 1399، شماره 3، صص 69ـ92.
پورعزت، ‌علی‌اصغر، ‌سیاوش رفیعی، ‌پریا مؤمن‌زاده و ‌نیلوفر کوکلان، «بازگشت عقلانیت؛ کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی»، مطالعات و پژوهش‌های اداری، 1398، شماره 3، صص 8ـ18.‎
طاهری، علی و سارا خاک‌پور، «تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، تابستان 1399، شماره 3، صص 145ـ164.
عطازاده، سعید و جلال انصاری، «بازپژوهی مفهوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی (مطالعه موردی خودروهای خودران) در حقوق اسلام، ایران، امریکا و آلمان»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، زمستان 1399، شماره 6، صص 55ـ86.
کاظمی، داوود و مهدی هداوند، «تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری)»، راهبرد، تابستان 1392، شماره 67، صص 63ـ93.
مولایی، آیت، «موانع و محدودیت‌های حقوق اداره در ایران در فرآیند تأسیس حقوق اداری ایران»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، تابستان 1399، شماره 3، صص 195ـ227.
 
Barth, Thomas J. and Eddy Arnold, "Artificial intelligence and administrative discretion: Implications for public administration", The American Review of Public Administration, 1999, 332ـ
Corvalán, Juan Gustavo, "Digital and intelligent public administration: transformations in the era of artificial intelligence", A&CـRevista de Direito Administrativo & Constitucional, 2018, 55ـ
Engstrom, David Freeman, Daniel E. Ho, Catherine M. Sharkey and MarianoـFlorentino Cuéllar, "Government by algorithm: Artificial intelligence in federal administrative agencies", NYU School of Law, Public Law Research Paper, 2020, 20ـ
Etscheid, Jan, "Artificial intelligence in public administration", International Conference on Electronic Government, Cham, 2019, 248ـ
Harlow, Carol and Richard Rawlings, "Proceduralism and automation: challenges to the values of administrative law", The Foundations and Future of Public Law (LSE Legal Studies Working Paper), 2019, 3.
He, Zhipeng and Lu Sun, A Chinese Theory of International Law, Springer, 2020.
Hermstrüwer, Yoan, "Artificial intelligence and administrative decisions under uncertainty", Regulating Artificial Intelligence, Cham, 2020, 199ـ
Laurent, Pech and Kim Lane Scheppele, "Illiberalism within: rule of law backsliding in the EU", Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2017, 3ـ
Udy Jr, Stanley H., " “Bureaucracy” and “Rationality” in Weber's Organization Theory: An Empirical Study", American Sociological Review, 1959, 791ـ
Velicogna, M., "Use of information and communication technologies (ICT)", European Judicial Systems, CEPEJ Studies, No. 7, Council of Europe, 2008.
Wang, Zhiqing, "Reconstruction of the Theory of Administrative Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence", 3rd International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Economic Subjects, Atlantis Press, 2018, 747ـ
Wollmann, Hellmut, "Comparing institutional development in Britain and Germany: (persistent) divergence or (progressing) convergence", Comparing public sector reform in Britain and Germany, Routledge, 2019, 1ـ
دوره 4، شماره 12
سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1401
مهر 1401
صفحه 203-226
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 اسفند 1400