شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه‌ساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

شفافیت اداره به‌مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته‌ای برخوردار است که می‌توان مشروع‌انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی‌بودن آن جست‌وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه‌ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه‌ای است. از این‌رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه‌ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای این نتیجه حاصل ‌گردید که قانون مذکور با اصل‌انگاری شفافیت در همه سازمان‌های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم‌نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت‌هایش حفاظت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transparency of Administration and its Justifying Principles and Resources; A Case Study of the United States Government under Sunshine Act

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hadavand 1
  • Javad Yahyazadeh 2
1 Allameh tabatabayi university
2 Student in PHD in Public Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The transparency of the administration as a principle and the exception to its limitation have such a prominent place in the rule of law that the legitimacy of the administration's actions can be sought on the basis of its transparency and openness. The Government under Sunshine Act of the United States is an inspiring and accurate example of such an idea. Therefore, the main question of the present article is what are the principles and justifying sources for limiting transparency in the law of " Government under Sunshine Act"? In response to the question in this study, by descriptive-analytical method and scrutiny of official legal texts and documents and collection of information through libraries, it was concluded that the law is based on transparency in all collegial body organizations and a profound explanation of its exceptions such as National security, Law on Personnel, Privacy, Information Classified by Law, and Criminal Charges seeks to protect the rights of individuals to free access to information and the ability of the government to exercise its responsibilities by providing a platform for public access to information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Administration
  • The Government under Sunshine Act
  • The United States
احمدی، سید علی‌اکبر و همکاران، فساد اداری و مالی در سازمان‌های امروزی، تهران: فوژان، 1394.
انصاری، باقر، حق دسترسی به اطلاعات: آزادی اطلاعات، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1397.
انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، تهران: سمت، 1390.
قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر معاصر (دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی در حق‌ها و آزادی‌ها)، تهران: نگاه معاصر، 1395.
معتمدنژاد، کاظم، حقوق ارتباطات، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1386.
هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان، 1384.
هداوند، مهدی و همکاران، آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، تهران: خرسندی، 1389.
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی (جلد 1)، تهران: سمت، 1396.
انصاری، باقر، «مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات»، نامه حقوقی، 1386، شماره 1، صص 137ـ158.
زندیه، حسن و حسن سالارسروی، «شفافیت اسنادی و حق دسترسی به آزادی اطلاعات»، گنجینه اسناد، 1392، شماره 89، صص 116ـ134.
شاطریان، محمود و جواد یحیی‌زاده، «هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 1400، شماره 6، صص 139ـ160.
طاهری، محسن و محمدجواد ارسطا، «بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1395، شماره 3، صص 3ـ24.
کاظمی، داوود، «جایگاه اصل دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری در گستره حقوق عمومی و اداری ایران»، در: در تکاپوی حقوق عمومی (مجموعه مقالات سلسله نشست‌های تازه‌های حقوق عمومی)، به کوشش: علی‌اکبر گرجی ازندریانی، تهران: جنگل، 1394، صص 506 و 507.
محسنی، وجیهه، سید محمد هاشمی، محمدجواد جاوید و بیژن عباسی، «تحلیل حقوقی نسبت‌سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران»، پژوهش حقوق عمومی، 1398، شماره 62، صص 321ـ354.
نمک‌دوست تهرانی، حسن، «آزادی اطلاعات و حق دسترسی؛ بنیان دموکراسی»، مجلس و پژوهش، 1382، شماره 10، صص 63ـ107.
نوروزپور، حیدرعلی و خیرالله پروین، «شفافیت به ‌مثابه عنصری بایسته در اداره مطلوب مجلس شورای اسلامی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 1400، شماره 8، صص 11ـ38.
هداوند، مهدی، «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر»، حقوق اساسی، 1384، شماره 4، صص 51ـ86.
Ávila, H., Certainty in Law, New York: Springer, 2016.
Bobbio, N., The Age of Rights, Translated by Allan Cameron, Cambridge: Polity Press, 1996.
Erkkilä, T., Government Transparency Impacts and Unintended Consequences, London: Palgrave Macmillan, 2012.
Florini, A., The Right to Know Transparency for an Open World, NewYork: Columbia University Press, 2007.
Frederick, A. O. & Jr. Schwarz, Democracy in the Dark, The Seduction of Government Secrecy, New York: The New Press, 2015 .
J. & N. Turner-Lee, Government Transparency: Six Strategies for More Open and Participatory Government, Washington D.C: The Aspen Institute, 2011.
GÜNDOGDU, A., Rightlessness in an Age of Rights, Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of Migrants, Oxford: Oxford University Press, 2015.
Lathrop and Ruma, Open Government, Sebastopol: O’Reilly Media, 2010.
Baird, B. S., “The Government in the Sunshine Act: An Overview”, Duke Law Journal, Eighth Annual Administrative Law Issue, 1977, Vol. 5, No. 2, p.p. 565-592.
Bradley, K. “Do You Feel the Sunshine? Government in the Sunshine Act: Its Objectives, Goals, and Effect on the FCC and You”, Federal Communications Law Journal, 1997, Vol. 49, 2, p.p. 473-489.
De Fine Licht & Others, “Does transparency generate legitimacy? An experimental study of procedure acceptance of open and closed-door decision-making”, QoG Working Paper Series, 2011, Vol. 8, No. 1, p.p. 1-32.
Etzioni, A., “Is Transparency the Best Disinfectant?” The Journal of Political Philosophy, 2010, Vol. 18, No. 4, p.p. 389-404.
Hartle, T. W. & R. Chitwood, “Increasing Public Access to Government: The Implementation and Impact of The Government in The Sunshine Act”, Government Publications Review, 1983, Vol. 10, No. 3, p.p. 269-283.
Pasquier & Villeneuve, “Organizational barriers to transparency: a typology and analysis of organizational behavior tending to prevent or restrict access to information”, International Review of Administrative Sciences, 2007, Vol. 73, Issue 1, p. 148.
Piotrowski, S. J., “The “Open Government Reform” Movement: The Case of the Open Government Partnership and U.S. Transparency Policies”, American Review of Public Administration, 2016, Vol. 47, No. 2, p.p. 1-17.
Thomas, L. W., “The Courts and the Implementation of the Government in the Sunshine Act”, Administrative Law Review, 1985, Vol. 37, No. 3, p.p. 259-279.
Welborn, D. M., W. Lyons & L. W. Thomas, “The federal Government in The Sunshine Act and Agency Decision Making”, Administration & Society, 1989, Vol. 20, No. 4, p.p. 465-485.
Government in the Sunshine Act, Available at: congress.gov/94/statute/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg1241.pdf. (Acces:1/3/2022).
Universal Declaration of Human Rights, Available at:un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. (Acces:1/3/2022).