رویکرد سیاست جنایی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مؤلفه های متعددی در به وقوع پیوستن فساد اداری مالی نقش آفرین اند. نبود شفافیت و کنش گری در موقعیت های تعارض آمیز از جمله آن ها به شمار می روند. مدیریت تعارض منافع به عنوان ساز و کاری برای پیشگیری از به وقوع پیوستن این پدیده مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است. زیرا، کنش گری در شرایط تعارض آمیز زمینه های به چالش کشیده شدن نظم و عدالت اداری، تضمین اصول برابری و ناجانبداری در همه عرصه های مدیریتی و اداری و بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد.

در سیاست جنایی ایران مدیریت تعارض منافع در اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و در دیگر پهنه های هنجارگذاری به صورت پراکنده و از رهگذر جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنیادی ترین گام در این زمینه در لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» برداشته شده است. در آن به چگونگی بکارگیری روش های پیشگیرانه و جرم انگاشتن دسته ای از رفتارهای ناقض ضوابط مربوط که در به زمامداری اداری تأثیرگذار هستند، اشاره شده است.

به نظر می رسد شتاب در قانون شدن لایحه مذکور، تهیه و تدوین سیاست های کلان و برنامه های نظام مند در زمینه مدیریت تعارض منافع و نیز آموزش کارگزاران برای رعایت مجموعه هنجارهای مربوط به این ساز و کار می تواند در کاهش سطح تأثیر تعارض منافع در پیدایش فساد اداری مالی نقش آفرین باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminal policy approach of the bill "How to manage conflicts of interest in performing legal duties and providing public services"

نویسنده [English]

  • AmirHassan Niazpour
Assistant Professor, Department of criminal law and criminology Faculty of Law, Shahid Beheshti University,Iran
چکیده [English]

AbstractSeveral meetings are played by corruption.Some of them are individualistic and some of them are rooted in situations. The lack of transparency and action in conflict situations is one of the pre-criminal situations that can affect corruption. Tthe management of conflict conflict has been considered by criminal policy makers as a mechanism for preventing the occurrence of this phenomenon. Because,action, in conflictful conditions, provides the basis for challenging order and administrative justice, guaranteeing the principles of equality and inequality in all management and administrative areas and general distrust.

In Iranian criminal policy, despite the foundation of conflict management in principle 140 constitution has been scattered in other non-normative zones, and through criminalization, attention has been paid to a number of its effects. But, the most fundamental step in this area has been removed in the bill "How to manage conflicts of interest in conducting legal duties and public services." In the bill, identifying use of preventive methods, as well as the criminalization of a bunch of behaviors in violation of these mechanisms, including projected policies in the bill for administrative reign.

However, it seems that acceleration in the law of the bill, the preparation and compilation of macro policies and systematic programs in the management of conflict conflict, as well as training brokers to comply with the set of norms related to this mechanism, can reduce the level of effect Conflict conflicts in the emergence corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Conflict interest management
  • Criminal policy
  • Good Governence
  • Prevention
بنسون، مایکل ال. و سالی اس. سیمپسون، جرایم یقه‌سفیدی؛ رویکردی فرصت‌مدار، ترجمه: اسماعیل رحیمی‌نژاد، تهران: میزان، چاپ نخست، 1391.
پاک‌نهاد، امیر، دانش‌نامه جرم‌شناسی نظری، تهران: میزان، چاپ نخست، 1399.
توسلی‌زاده، توران، پیش‌گیری از جرایم اقتصادی، تهران: جنگل، چاپ نخست، 1392.
جمشیدی، علی‌رضا، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1390.
جندلی، منون، درآمدی بر پیش‌گیری از جرم، ترجمه و تحقیق: شهرام ابراهیمی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1393.
دادخدایی، لیلا، فساد مالی اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، تهران: میزان، 1390.
لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ نهم، 1400.
محمد نسل، غلام‌رضا (ترجمه و تحقیق)، مبانی پیش‌گیری از جرم، تهران: میزان، چاپ نخست، 1391.
مهدوی‌پور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزه‌کاری اقتصادی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1390.
مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چاپ ششم، 1398.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و حمید هاشم‌بیگی، دانش‌نامه جرم‌شناسی، تهران: کتاب‌خانه گنج دانش، چاپ پنجم، 1397.
نیازپور، امیرحسن، پیش‌گیری از جرم، تهران: دادگستر، چاپ نخست، 1400.
ویلیامز، فرانکپی. و ماری‌لین دی. مک‌شین، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه: حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1393.
ابراهیمی، شهرام و حامد صفایی آتشگاه، «رویکرد قانون گذار به پیش‌گیری از جرم در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، مجله پژوهش‌نامه حقوق کیفری، دوره ششم، 1394، شماره 2.
افشاری، فاطمه و داور درخشان، «مدیریت تعارض منافع بورس اورق بهادار در آیینه هنجارهای تقنینی»، مجله پژوهش‌های نوین حقوق اداری، دوره دوم، 1399، شماره 5.
رایجیان اصلی، مهرداد، «مطالعهتطبیقیاصلقانون‌مندیحقوقجناییوقاعده‌هایآندرایرانوانگلستان»،مجله حقوق تطبیقی، دوره دوم، 1390، شماره 2.
زارعی، محمدحسین، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، دوره هفتم، 1383، شماره 40.
سرفرازی، مهرداد و دیگران، «رویکردهای پیش‌گیری از فساد اداری، ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف»، مجله چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دوره سوم، 1399، شماره 32.
شاه بیگ،حسین و دیگران،«راه کار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست»، مجله پژوهش‌های نوین حقوق اداری، دوره چهارم، 1401، شماره 10.
فرجی‌ها، محمد و حسین جوادی، «مطالعه جرم‌شناختی تخلفات و فساد اداری»، مجله رفاه اجتماعی، دوره چهاردهم، 1393، شماره 54.
Botchway,Fransic,“Good Governence: The Old, The new, The principles and The Elements”, Florida Journal of International Law,13, No. 2,2001.
Burns, Tom & EwaRoszkowska, “Rational Choice Theory: Toward a Psychological, Social, and Material Contextualization of Human Choice Behavior”, scirp journal, Published Online: April 2016, in:scirp.org/journal/tel.
Charles, Sampford, Measuring Corruption, Ashgate, 2007.
Gau, Jacinta M. &Travis C. Pratt, “Revisiting Broken Windows Theory: Examining the Sources of the Discriminant Validity of Perceived Disorder and Crime”, Journal of Criminal Justice,38, No. 4, ?.
Sykes, Gresham M. & David Matza, “Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency”, American Sociological Review, Vol. 22, No. 6,1957.