برداشت بریتانیایی از تمرکززدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در دهه‌های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح‌ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده‌اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می‌کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته‌ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می‌توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق‌تر «اختیار‌سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل‌دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم ‌تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم‌گیری اداری و اجرایی صِرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل‌دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه‌فرد و طراحی پایین به بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The British Perception of Decentralization

نویسندگان [English]

  • Amir Asgari Dehabadi 1
  • Erfan Shams 2
1 PhD student, public law, faculty of law, Shahid Beheshti University and Judge in the Judiciary
2 Assistant Prof- Faculty of Law Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, many nation-states have sought to plan or reform the system of devolution and delegation of authority to their local units. Given France's long history of decentralization, many nation-states follow the French model of decentralization. In Britain, however, a different perception of decentralization has made its legal-political structure different from other countries. In this study, we study the decentralization system in the UK. Given the various dimensions of the issue, decentralization in Britain can be seen as the transfer of political and legislative powers, or more accurately, the "devolution" in many local affairs to the constituent units of the United Kingdom. This means that in Britain a different and specific view of decentralization prevails compared to the French model, and the decentralization system in this country goes beyond giving mere administrative and executive decision-making authority to local units and reach to devolving legislative competence in local affairs to constituent units. Accordingly, asymmetry, the granting of a high degree of freedom of action to local units, a unique financing system and a bottom-up design are among the most important features of the decentralization system in the UK

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralization
  • The legal form of the nation-state
  • Devolution
  • Local units
خوب‌روی پاک، محمدرضا، تمرکززدایی و خودمدیری، تهران: چشمه، چاپ اول، 1384.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران: میزان، 1386.
عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چاپ دوم، 1390.
قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، چاپ چهل و پنجم، 1391.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل، چاپ اول، 1388.
موسی‌‌زاده، رضا، حقوق اداری، تهران: میزان، چاپ شانزدهم، 1393.
بوچانی محمدحسین، الهام نظری و نازنین دل‌نواز، «واکاوی نهادی ـ حقوقی قدرت‌سپاری به مدیریت محلی در ایران»، مجله پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، سال سوم، 1397، شماره 1، صص 59ـ84.
جلالی، محمد، «اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران»، فصل‌نامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، 1394، شماره 47، صص 71ـ100.
معلمی، مژگان، «تأثیر توان‌مندی و کارآمدی دولت‌های محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی»، دوفصل‌نامه اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، 1396، شماره 2.
ناصحی، میثم، علی فقیه حبیبی و کیوان صداقتی، «تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، فصل‌نامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال سوم، 1400، شماره 9، صص 39ـ64.
واعظ‌زاده، حسام‌الدین و یغما کعبی، «سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا:  هویت ملی و فرآیند واگذاری اختیارات به اسکاتلند»، مطالعات سیاسی ـ اجتماعی جهان، دوره سوم، 1392، شماره 2، صص 303ـ323.
واعظی، سید مجتبی و سارا فدایی، «مطالعه تطبیقی الگوهای عدم‌ تمرکز در فرانسه، انگلستان و امریکا با نگاهی کوتاه به ایران»، دوفصل‌نامه حقوق اساسی، سال چهاردهم، 1396، شماره 28، صص 121ـ157.
رضایی‌زاده، ملیحه، «مطالعه تطبیقی حکومت‌های محلی انگلستان، فرانسه، ایران»، رساله دوره دکتری، رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
Bogdanor, V., Devolution in the United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 2001.
Bradbury, J., Devolution, Regionalism and Regional Development; The UK Experience, NewYork: Routledge Publications, 2008.
Burrows, B. & Geoffrey Denton, Devolution or Federalism?; Options for a United Kingdom, London: Macmillan Press, 1980.
Cheema, D. S. & Dennis A. Rondinelli, From Government Decentralisation to Decentralised Governance, Decentralising Governance: Emerging Concepts and Practice, Washington DC: Ash Institute for Democratic Governance and Innovation/ Brookings Institution Press, 2007.
Deacon, R., Devolution in the United Kingdom, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
 Gibson, E., Federalism and Democracy in Latin America, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.
Greer, S., Devolution and Social Citizenship in the UK, London: The Policy Press; University of Bristol, 2009.
Heath, A., The Political Integration of Ethnic Minorities in Britain, Oxford: Oxford University Press, 2013.
Hopkins, J., Devolution in Contect: Regional, Federal & Devolved Government in the Member States of the European Union, London: Cavendish Publishing, 2002.
Keating, M., John Loughlin & Kris Deschouwer, Culture, Institutions and Economic Development: A study of Eight European Regions, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2003.
Mitchell, J., Governing Scotland: The Invention of Administrative Devolution, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
Nairn, T., The break-up of Britain: crisis and neo-nationalism, London: Verso Books, 2003.
Schmidt, V.A., Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Smith, D. & Enid Wistrich, Devolution and Localism in England, Farnham: Ashgate Publishing, 2014.
Trench, A., Devolution and power in the United Kingdom, Manchester: Manchester University Press, 2007.
Weir, S. & David Beetham, Political Power and Democratic Control in Britain, London: Routledge, 1999.
Barankay, I. & Ben Lockwood, “Decentralization and the Productive Efficiency of Government: Evidence from Swiss Cantons”, Journal of Public Economics, Vol. 91, Paper No. 2477, 2007.
Sandford, M., “The Greater London Authority”, Briefing Paper, Number 058177, House of Commons, 2018.
Tierney, S., “Federalism in a Unitary State: a Paradoxtoo Far?”, Regional & Federal Studies, 2009, Vol. 19, No. 2, p.p. 237_253.
Winetrobe, B., “Scottish Devolved Legislation and the Courts”, Public Law, 2002, Vol. ?, No. Autumn 2002, p.p. 8_31.
OECD, “Income inequality data update and policies impacting income distribution: United Kingdom”, February 2015, Retrieved:www.oecd. org/unitedkingdom/OECD-Income-Inequality-UK.pdf, 3 December 2021.
The Herald, “Commons clears transfer of powers”, 28 January 2011, Retrieved:www.heraldscotland.com/breakingnews/?mode=article&site=hs&id=N0403941296156340260A, 9 April 2020.
 
دوره 4، شماره 11 - شماره پیاپی 11
سال چهارم؛ شماره یازدهم؛ تابستان 1401
تیر 1401
صفحه 117-142
  • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401