تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه موسسات عمومی غیردولتی در شرکتهای مادر و تابعه سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه پردیس کیش تهران ،تهران ،ایران.

3 مربی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

چکیده

دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Illegal seizures of property and funds of public non-governmental organizations in parent companies and subsidiaries of the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zakavi 1
  • Seyyed Hadi Mostafavi 2
  • yousef TorfiSaeedavi 3
1 Assistant Professor of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Judge of Justice, Deputy Attorney General and Revolution of Hamadan Province, Hamadan, Iran PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran
3 Instructor, faculty member of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The access of state-owned employees to state funds and funds, which stems from employment and employment, has led the legislature to prohibit the use of unauthorized use of property and public funds and criminalize the crime of illegal seizure. The Social Security Organization is also included as a public non-governmental organization, which receives huge funds from a premiums payment, subject to this regulation. This research, using a descriptive-analytical method, seeks to consider the inclusion of Article 598 of the Sanctions Act in relation to the social security investment company known as Shasta. The legal personality of the subsidiaries and affiliates under the control and management of the holdings, the investment company and, ultimately, the social security organization, indicates that Shasta is a non-governmental public institution and therefore, in accordance with the statute of the organization and the law of general calculation, any use Unauthorized access to the property and funds of the Social Security Organization, in particular through the insurance rights of individuals affiliated with the organization, will result in criminal liability arising out of unlawful seizure of property and funds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal capture
  • non-governmental public institutions
  • social security organization
  • Shasta
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری (جلد 2)، تهران: سمت، 1385.
پورسلیم بناب، جلیل، حقوق مردم در شهرداری‌ها، تهران: آثار اندیشه، 1378.
تفرشی، عیسی‌محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری (جلد 1)، تهران: دانشگاه تربیت مدرّس، 1378.
جویباری دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: دادگستر، 1382.
دلماس مارتی، می ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، برگردان: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، 1384.
رحمان‌سرشت، حسین و افشین فتح‌اللهی، استراتژی‌ها و شیوه‌ها در شرکت‌های مادر، تهران: دوران، 1389.
زنگباری، ناصر، حقوق بانکی (جلد 2)، تهران: جنگل، 1395.
ساجدی‌نیا، محسن، استراتژی‌های ارزش‌آفرین در شرکت‌های هلدینگ، تهران: ترمه، 1392.
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت (جلد 2)، تهران: دادگستر، 1376.
سماواتی، حشمت‌الله، مقدمه‌ای بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاست‌گذاری و تنظیم بازار، تهران: فردوسی، 1374.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (جلد 1)، تهران: دراک، 1383.
کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران: میزان، 1384.
گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد، 1395.
موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، تهران: میزان، 1385.
موحدیان، غلام‌رضا، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، تهران: فکرسازان، 1391.
میرزایی، علی‌رضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها، تهران: صابریون، 1378.
ولیدی، محمدصالح، حقوق کیفری اقتصادی، تهران: میزان، 1386.
 
حبیب‌زاده، محمدجعفر و عباس منصورآبادی، «بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران»، فصل‌نامه مدرّس، 1379، شماره 2.
خدابخشی، عبدالله، «معامله و داوری بر اساس قانون منع مداخله و قانون ممنوعیت بیش از یک شغل»، فصل‌نامه داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، 1394، شماره 14.
رحم‌دل، منصور، «بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن با فساد مالی کارمندان»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، 1389، شماره 7.
رضایی، علی، «مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران)»، مطالعات حقوقی، 1396، شماره 1.
رستمی، ولی و سید مجتبی حسینی‌ پوراردکانی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، فصل‌نامه بررسی‌های حقوق عمومی، 1392، شماره 1.
کاویانی، کورش و سعیده قاسمی مقدم، «مسئولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکت‌های فرعی ورشکسته»، پژوهش‌های حقوق خصوصی، 1394، شماره 5.
 
جویباری، عباس، «بررسی بزه خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیر قانونی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1366.
مجموعه قوانین و مقررات از سال 1372 تا 1386، تهران: روزنامه رسمی، 1386.
مسعودی مقام، محمد، (1395)، «جرایم مالی کارکنان دولت»، تهیه و تنظیم: حسین روان‌شاد و علی‌رضا ملایی، جزوه دوره کارآموزی قضایی قم.
میرزاخانی، رضا، (1394)، «بررسی فقهی اوراق مرابحه مبتنی بر سهام برای تأمین مالی شرکت‌های هلدینگ»، گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
 
Roland Berger Strategy Consultant, “Corporate Headquarters”, Munich: 2010.
Goold, M., A. Campbell & M. Alexander, “Corporate Level Strategy”, NewYork: John Wiley & sons, 1994.
 
دوره 4، شماره 12
سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1401
مهر 1401
صفحه 251-271
  • تاریخ دریافت: 11 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1401