راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیم‌گری دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار بازنشسته، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، قزوین، ایران

3 دانشیار ، گروه حقوق ، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون در نظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیر قراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چند بعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول(به طور عام) و قراردادهای پیش فروش(به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. دولت و به ویژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظیم گری مناسب در حوزههای محتلف از جمله ثبت پیش فروش، آگاهی رسانی کافی، پیاده سازی طرح کاداستر میتوانند موجب کاهش دعاوی در این حوزه گردند. د رادامه همچنین راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارائه گردیده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طور کلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف با منشا نظام اداری و راه های جلوگیری از این اختلافات از منظر حقوق اداری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Administrative solutions to reduce claims arising from pre-sale contracts in the light of the role of government regulation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Olfat 1
  • Abdollah Kiayi 2
  • Masoud Alborzi Varaki 3
1 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
2 Retired Assistant Professor, Department of Private Law, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Law, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Nowadays, disputes in the sale of buildings and apartment units before construction is one of the common problems in society, which depends on pre-sale or pre-construction contracts. The long duration of construction projects and fluctuations in the prices of materials, especially due to today's unstable economic conditions, is one of the important reasons for the many differences and obstacles in the development of pre-sale contracts in Iran. Regardless of the circumstances beyond the control of the parties, many contractual and non-contractual issues, due to the multidimensional complexity of pre-sale contracts, cause the parties to differ in fulfilling the obligations of such contracts. In this study, the factors that cause differences in real estate contracts (in general) and pre-sale contracts (in particular) are investigated. The government and especially the document registration organization can reduce the number of lawsuits in this area by applying appropriate regulations in various areas such as pre-sale registration, adequate awareness, and implementation of the cadastral plan. Radameh also offers solutions to prevent disputes in building pre-sale contracts, which seems to be one of the most important solutions for the official registration of building pre-sale contracts. In general, in this study, regardless of the type and nature of pre-sale contracts, in a descriptive-analytical manner to identify the causes of disputes with the origin of the administrative system and ways to prevent these disputes from the perspective of administrative law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Registration proceedings
  • regulation
  • pre-sale
  • cadastre
  • ownership
اقدامی، حسین، راهنمای تحلیلی ـ کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1396.
بیات، فرهاد، شرح جامع قانون مدنی، تهران: ارشد، چاپ پنجم، 1394.
پورسلیم بناب، جلیل، بررسی حقوقی نحوه­ تفکیک املاک، اراضی، باغات و افراز آن­ها، تهران: فردوسی، چاپ اول، 1392.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتاب‌خانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372.
زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه­های بدوی و تجدید نظر استان تهران در امور مدنی (جلد 10)، تهران: جنگل جاودانه، چاپ اول،
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) (جلد 1)، تهران: دراک، چاپ بیست و هفتم، 1391.
طباطبایی حصاری، نسرین، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1398.
قوه قضاییه، مجموعه آرای قضایی دادگاه­های تجدید نظر استان تهران، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه ‌قضاییه، 1393.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها (جلد 1)، تهران: شرکت سهام انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم،
معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه­ قضایی ایران در ارتباط با دادگاه­های عمومی حقوقی، تهران: جنگل، چاپ سوم، 1392.
ناظمی هرندی، حمیدرضا، «تأملی بر ماهیت و انتقال مالکیت در قرارداد پیش‌فروش آپارتمان»، مجله آرا، 1396، شماره
 
Cheung, S. O., & Yiu, T. W., Are construction disputes inevitable?. IEEE transactions on engineering management, 53(3), 2006.
Daoud, O. E., & Azzam, O. M., Sources of disputes in construction contracts in the Middle East. Technology, Law and Insurance, 4(1-2), 1999.
Harmon, K. M., Resolution of construction disputes: A review of current methodologies. Leadership and Management in Engineering, 3(4), 2003.
Iyer, K. C., Chaphalkar, N. B., & Joshi, G. A., Understanding time delay disputes in construction contracts. International Journal of Project Management, 26 (2), 2008.
JR DeLisle, Fundamentals of Real Estate, Volume 20.
Omoto, T., Dispute boards, resolution and avoidance of disputes in construction contracts. In Proceeding of TC302 Symposium Osaka 2011: International Symposium on Backwards Problem in Geotechnical Engineering and Monitoring of Geo-Construction, 2011.
Rauzana, A., Causes of conflicts and disputes in construction projects. Journal of mechanical and civil engineering, 2016.
Rugină, C. R., Smart Contracts Technology and Avoidance of Disputes in Construction Contracts. LESIJ-Lex ET Scientia International Journal, 28(2), 2021.
Tabatabai, S. J., The Nature, Terms and Legal Effects of Presale or Pre-Construction Contracts of Building (Apartment). J. Pol. & L, 2017.
Tianna, Laurance, Blockchain For Dummies, 1st edition, 2017.
Wehrmann, B., Land conflicts: A practical guide to dealing with land disputes. Eschborn: GTZ, 2008.