نقد و تحلیل ماهیت و کارکرد هیأت حل اختلاف قانون خاص ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/mral.2022.552946.1307

چکیده

بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique and analysis of nature and role the registration dispute resolution board law"How to issue property ownership documents whose documents have been destroyed due to war and emergencies such as earthquakes, floods and fires."

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mardani 1
  • Gholam Hasan Mazarei 2
1 MA in Administrative Procedure Law
2 Faculty Member of Shahi Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Review and critique of the structure, procedure and competence of the Dispute Resolution Board "How to issue property ownership documents whose registration documents have been destroyed by war or unforeseen events such as earthquakes, floods and fires." From the point of view of administrative proceedings, especially from the perspective of fair trial, it is an issue that has been addressed in this research.

The main idea of the research is that this board has jurisdiction and discretionary power compulsory and in fact, in addition to being a special Administrative Tribunal of registration, it also has some diagnostic competencies as an administrative institution. Using a descriptive-analytical method with a qualitative and dependent approach Library studies in this study, while answering the main question about the nature of The registration dispute resolution board, its pathology in order to improve the structure and competence of this reference and mechanisms have been presented. He also spoke about the necessity or non-necessity of the existence and continuation of the activities of this board in the structure of the country's registration authorities, and the results of these studies indicate the necessity of the continuation of the activities of this board, of course, with amendments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Tribunal
  • Adverssarial trial
  • discretionary power compulsory
  • Administrative institution
  • Registration Dispute Resolution Board
ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: توس، 1370.
افشاری، فاطمه، آسیب‌شناسی ساختار و صلاحیت هیئت انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، 1399.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1391.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک، 1395.
صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: صفا، 1372.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1385.
طباطبایی حصاری، نسرین، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1391.
عبداللهیان، امید و محمدرضا رفیعی، راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیر قضایی، تهران: انتشارات مطبوعات قوه قضاییه، 1396.
مشهدی، علی، حقوق کاداستر (کاداستر در نظام اطلاعات ثبت)، تهران: خرسندی، 1395.
مشهدی، علی، صلاحیت تخییری، تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1391.
مولابیگی، غلام‌رضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: معاونت آموزش، پژوهش و پیش‌گیری دیوان عدالت اداری و جنگل جاودانه، 1394.
هداوند، مهدی و مسلم آقایی طوق، دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه، تهران: خرسندی، 1389.
 
استوارسنگری، کورش، «چیستی دادرسی اداری در ایران؛ دادرسی در اداره یا دادرسی بر اداره؟»، فصل‌نامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، پاییز 1399، سال دوم، شماره 4.
پتفت، آرین و محمدرضا رفیعی، «مطالعات تطبیقی: ساختار مراجع اختصاصی شبه‌قضایی (دیوان‌های اداری)»، تحقیقات قضایی، شماره
شیبانی، عادل و غلام‌رضا مولابیگی، «درآمدی بر مفهوم صلاحیت‌های تشخیصی و بایسته‌های نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری»، فصل‌نامه حقوق اداری، بهار 1400، سال هشتم، شماره
حیدری، سیروس، «اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، تابستان 1396، دوره نهم، شماره 2.
حبیبی درگاه، بهنام، «مفهوم کاداستر؛ کارکرد و آثار آن»، فصل‌نامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 1399، سال دوم، شماره
فتحی، یونس، جعفر شفیعی سردشت و مریم وهیبی فخر، «نظام مطلوب دادرسی در ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، زمستان 1399، سال اول، شماره
فاطمیان، مسعود، علی‌رضا حسنی و امیر خواجه‌زاده، «نقش و کارکرد هیئت رسیدگی به اختلافات در ثبت اسناد مالکیت روستایی از منظر اصول حقوقی ـ اخلاقی دادرسی عادلانه»، مجله اخلاق زیستی، ویژه‌نامه تأملات اخلاقی و حقوقی، 1400.
فرامرزپور، قادر، «آثار اجرایی شدن کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص»، ماه‌نامه کانون سردفتران، 1389، شماره 107، صص36-35.
قطبی، میلاد، «آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی (صلاحیت)»، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1394.
طباطبایی حصاری، نسرین، «بررسی تطبیقی نظام‌های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)»، فصل‌نامه حقوق، تابستان 1389، دوره چهلم، شماره 2، صص 237-219.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و مرجان اسکندری، «معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان»، فصل‌نامه حقوق اداری، بهار 1399، سال هفتم، شماره
موسوی‌زاده، سید شهاب‌الدین، «مطالعات تطبیقی: قلمرو صلاحیت دادگاه‌های اداری (ایران، فرانسه، آلمان و لبنان)»، در: jri.ac.ir.
میرشکاری، عباس و جمشید زرگری، «اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، بهار 1401، سال چهارم، شماره 10.
محمدی، شیوا و سعید خردمندی، «واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری»، فصل‌نامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، زمستان 1399، سال دوم، شماره
نجابت‌خواه، مرتضی، فاطمه افشاری و سید شهاب‌الدین موسوی‌زاده، «آسیب‌شناسی ساختار و صلاحیت‌های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران»، دوفصل‌نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 1396، شماره 77 و 78، صص 199-
واعظی، سید مجتبی، «مطالعه تطبیقی معیارهای صلاحیت دادرس اداری در ایران و فرانسه»، نامه مفید، تابستان 1392، شماره 97، صص 25 -46.
واعظی، سید مجتبی، «مفهوم تحلیلی اداره و مدل‌های آن»، پژوهش‌نامه حقوق تطبیقی، 1399، دوره چهارم، شماره
وصالی ناصح، مرتضی، «سند رسمی الکترونیک»، دانش‌نامه حقوق و سیاست، پاییز 1394، شماره
هداوند، مهدی، «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی و تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقای نظارت قضایی)»، مجله حقوق اساسی، 1387، شماره
صباحی، علی، «تحلیل مواد 148 و 147 قانون ثبت و آثار اجرایی آن»، تاریخ بازدید 09/03/1401: portal.notary.ir/node/524.
سند تحول قضایی، در: پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات:
www.dotic.ir
پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان:  shora-gc.ir
سامانه جامع نظرات شورای نگهبان:  nazarat.shorarc.ir
سامانه ملی آرای قضایی: www.jri.ac.ir/Judge 5.
سامانه گنج ایران‌داک:    www.ganj.irandoc.ac.ir