امکان‌سنجی اِعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق عمومی؛ حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران . مدرس دانشگاه؛ قاضی دیوان عدالت اداری

2 دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده

اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه‌ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مؤلفه‌های اصول دادرسی منصفانه محسوب می‌شود. اما اِعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده‌سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلأ‌های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به‌عنوان مؤلفه‌های مثال زدنی در عدم امکان اِعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توأمان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات‌البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب‌ ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه‌پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا‌ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره‌ی محاسن اِعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به‌منظور تحقق‌بخشی به این مؤلفه‌ی مهم در امر رسیدگی‌ها معرفی و شناسایی شدند.

واژگان کلیدی: اصل دادرسی علنی، شعبات دیوان، هیئت عمومی، دادرسی اداری، جلسه‌های رسیدگی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of applying the principle of public proceedings in the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasanvand 1
  • Nader Asadi oojagh 2
1 PhD in public law; professor; Judge of the Court of Administrative Justice
2 Semnan university
چکیده [English]

Abstract

The principle of public proceedings, as the free entry and exit of people to court sessions, is considered as one of the components of the principles of fair proceedings. But the implementation of this fundamental principle in Iran's administrative justice system faces challenges. This research seeks to answer the question whether the principle of public proceedings in the Administrative Court of Justice has the capacity and ability to be implemented or not. In the form of a descriptive-analytical research, several causes and factors such as legal loopholes, the adoption of centralization policy in the structure of the Administrative Court of Justice of the country were considered as exemplary components in the impossibility of applying the said principle in the court. However, the consideration of substantive and formal matters in the Court's branches, the need to pay attention to the principle of correspondence, and the necessity of reforming Zat al-Bin, etc., have made the implementation of this basic principle inevitable in the institution of the Court. Also, cases such as justifiable and easy obedience to judicial decisions or being under the control of public opinion of the judicial behavior of court judges, were considered among the merits of applying the aforementioned principle. Also, suggestions for the realization of this important component were introduced and identified.

Key words: principle of public proceedings, court branches, public panel, administrative proceedings, hearings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle of public proceedings
  • court branches
  • public panel
  • administrative proceedings
  • hearings
ابریشمی­راد، محمدامین، نظارت قضایی بر مقررات دولتی با تأکید بر ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری، تهران: مجد، 1399.
ابن بابویه قُمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی، من لا یحضر­ الفقیه (جلد 3)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1413 ق=1371.
افشاری، فاطمه و شهاب‌الدین موسوی‌زاده، گفتارهایی در دیوان عدالت اداری، تهران: مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، 1394.
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری (جلد 1)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج ­دانش، چاپ هفدهم، 1386.
صدرالحافظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، چاپ اول، 1372.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام (جلد 4)، تهران: انتشارات استقلال، 1409=1367.
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی (جلد 2)، تهران: سمت، چاپ ششم، 1396.
ابریشمی­راد، محمدامین و نادر اسدی­ اوجاق، «مهم­ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، بهار 1401، شماره 35.
آقایی طوق، مسلم، «درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه­ دعاوی کامل در حقوق اداری ایران»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، تابستان 1397، شماره 20.
آقایی طوق، مسلم، «نگاه تطبیقی به صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات»، دوفصل‌نامه دیدگاه‌های قضایی، زمستان 1396، شماره 79 و 80.
آگاه، وحید و محمدنبی بوربوری، «کارنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1388 تا 1394 در ترازوی حقوق شهروندی (حقوق مدنی و سیاسی)»، فصل‌نامه حقوق پزشکی، پاییز 1397، شماره 12.
بهادری جهرمی، علی و سیده لطیفه حسینی، «اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوقی»، دوفصل‌نامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، پاییز و زمستان 1393، شماره 7.
پروین، خیرالله و محمدامین ابریشمی­راد، «نقدی بر ترکیب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ­منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب»، فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی، دوره پنجاه و یکم، بهار 1400، شماره 1.
حاجی­پور کندرود، علی، «ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی­ها در مراجع اختصاصی اداری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 1398، شماره 1.
حاجی­پور کندرود، علی، سید محمد هاشمی و اسدالله یاوری، «مطالعه تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین­المللی»، مطالعات حقوق تطبیقی، بهار و تابستان 1397، شماره 1.
حاجی­پور کندرود، علی، سید محمد هاشمی، اسدالله یاوری و محمد جلالی، «تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی­ها در حقوق ایران»، فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی، دوره چهل و نهم، زمستان 1398، شماره 4.
خالقی، علی، «علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین­المللی و حقوق داخلی»، فصل‌نامه پژوهش­های حقوقی، 1383، شماره 5.
رضوی­فرد، بهزاد و حسین قربان‌زاد، «حق بر علنی بودن دادرسی به ­عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در رویه دادگاه‌های کیفری بین­المللی»، فصل‌نامه مطالعات حقوق تطبیقی، بهار و تابستان 1395، شماره 1.
زراعت، عباس و انور احمدی، «مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرآیند دادرسی کیفری»، پژوهش‌نامه حقــوق کیفــری، پاییز و زمستان 1393، شماره 2.
مافی، همایون و محمد غمیلویی، «مفهوم و ضمانت اجرای اصول دادرسی در آیین دادرسی»، فصل‌نامه دانش‌نامه­های حقوقی، تابستان 1398، شماره 3.
نیکویی، سمیه، «الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه»، مجله حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان 1385، شماره 56 و 57.
ویژه، محمدرضا، «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی»، فصل‌نامه پژوهش حقوق، تابستان 1391، شماره 37.
هداوند، مهدی، «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقای نظارت قضایی)»، نشریه حقوق اساسی، 1387، شماره 9.
همتی، مجتبی، «ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎص دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اداری؛ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﯾﻪ دادﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸر»، فصل‌نامه پژوهش حقوق عمومی، تابستان 1396، شماره 55.
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:
www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=88948.
پایگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی:
 
 
C.F., “the Public Character of Trial and Judgment in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, in: Protection Human Rights, the European Dimension (studies in honour of Gerard J.Wiarda), 1988.                                                                              
Sara, Joseph, Schultz Jonney & Castan Melissa, the international-convenient of civil and Political Rights, cases materials and commentary, Oxford University Press, Second edition, 2005.
Trechsel, Stefan and sarah summers, Human Rights in criminal proceedings, oxford university press, First editon, 2005.
Vitkauskas, Dovydas and Grigoriy Dikov, protecting the right to a fair trial under the European Convntion on Human Rights, Council of Europe, human rights hand books, 2012.
 
Abrishmi-Rad, Mohammad Amin, Judicial supervision of government regulations with an emphasis on improving the efficiency of the Administrative Court, Tehran: Majd, 2019.
Ibn Babuyeh Qoumi (Sheikh Saduq), Muhammad Bin Ali, Man La Yahdrah Al-Faqih (Volume 3), Qom: Islamic Publication Office affiliated to the Madrasin Community, 1413 AH=1371.
Afshari, Fatemeh and Shahabuddin Mousavizadeh, Speeches in the Court of Administrative Justice, Tehran: Judiciary Press and Publications, first edition, 2014.
Akhundi, Mahmoud, Criminal Procedure Code (Volume 1), Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, 1373.
Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar, Legal Terminology, Tehran: Ganj-Danesh, 17th edition, 2016.
Sadr al-Hafazi, Seyed Nasrallah, judicial supervision of the government's actions in the Court of Administrative Justice, Tehran: Shahryar, first edition, 1372.
Mohaghegh Hali, Jafar bin Hassan, Sharia' al-Islam (Volume 4), Tehran: Esteghlal Publications, 1367=1409.
Hadavand, Mehdi, Comparative Administrative Law (Volume 2), Tehran: Samit, 6th edition, 2016.
Abrishmi-Rad, Mohammad Amin and Nader Asadi-Ojag, "The most important reasons for the non-enforceability of laws in Iran's legal system", Danesh Public Law Quarterly, Spring 1401, No. 35.
Aghaei Touq, Moslem, "A Comparative Study on the Necessity of Developing Complete Claims in Iran's Administrative Law", Knowledge Quarterly of Public Law, Summer 2017, No. 20.
Aghaei Towq, Muslim, "Comparative view of the jurisdiction of the General Board of the Administrative Justice Court regarding the annulment of regulations", two-part journal of judicial views, winter 2016, numbers 79 and 80.
Aghah, Vahid and Mohammadnabi Burbouri, "The record of the General Board of the Administrative Court from 1388 to 1394 in the scale of citizen rights (civil and political rights)", Medical Law Quarterly, Fall 2017, No. 12.
Bahadri Jahormi, Ali and Sayeda Latifah Hosseini, "Principles of fair trial in the light of Islamic thought and legal system", Islamic human rights studies bi-monthly, fall and winter 2013, number 7.
Parveen, Khairullah and Mohammad Amin Abrishmirad, "Criticism on the composition of the General Board of the Court of Administrative Justice in order to monitor government regulations and provide a good model", Quarterly Journal of Public Law Studies, 51st Volume, Spring 1400, Number 1.
Hajipour Kandroud, Ali, "Evaluation of the ability to apply the principle of public proceedings in special administrative authorities", New Researches of Administrative Law, 2018, No. 1.
Hajipour Kandroud, Ali, Seyyed Mohammad Hashemi and Asadollah Yavari, "Comparative study of the concept and requirements of publicness of criminal proceedings in Iranian law and international standards", Comparative Law Studies, Spring and Summer 2017, No. 1.
Hajipour Kandroud, Ali, Seyed Mohammad Hashemi, Asadollah Yavari and Mohammad Jalali, "A reflection on the obstacles to realizing the principle of public proceedings in Iranian law", Quarterly Journal of Public Law Studies, 49th Volume, Winter 2018, Number 4 .
Khaleghi, Ali, "Publicity of proceedings in the light of international documents and domestic laws", Legal Research Quarterly, 2013, No. 5.
Razavi Fard, Behzad and Hossein Gurbanzad, "The right to public proceedings as one of the defense rights of the accused in the procedure of international criminal courts", Comparative Law Studies Quarterly, Spring and Summer 2015, No. 1.
Zareem, Abbas and Anwar Ahmadi, "Basics and effects of the presence principle of the criminal proceedings", Criminal Law Research Journal, Fall and Winter 2013, No. 2.
Mafi, Homayoun and Mohammad Ghamiloi, "The concept and guarantee of the implementation of procedural principles in the procedure", Legal Journal Quarterly, Summer 2018, No. 3.
Nikoyi, Samia, "Requirements of publicness of criminal proceedings in the light of fair proceedings", Legal Journal of Justice, Fall and Winter 2016, No. 56 and 57.
Special, Mohammad Reza, "Judicial supervision of the Court of Administrative Justice over executive regulations", Law Research Quarterly, Summer 2013, No. 37.
Hedavand, Mehdi, "Judicial Supervision: Conceptual Analysis of Basic Developments (A Plan for the Development of Administrative Law and Promotion of Judicial Supervision)", Constitutional Law Journal, 2017, No. 9.
Hemti, Mojtabi, "Analysis of the Law of the Administrative Court of Justice from the point of view of the special standards of fair administrative proceedings; With a look at the procedure of the European Court of Human Rights", Public Law Research Quarterly, Summer 2016, No. 55.
c) Internet site
Academic Jihad Scientific Information Center databaseخ:
                                              www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=88948.
The base of the Islamic Republic News Agency:
                                                                www.pav.leg al/posts/10989.
 
 
 
دوره 4، شماره 12
سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1401
مهر 1401
صفحه 83-103
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1401