وجوه متمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

10.22034/mral.2022.553498.1314

چکیده

انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Principle of Legitimate Expectations in Administrative Law

نویسنده [English]

  • ranjbar ranjbar
ASSISTANT PROFESOR OF AZA D UNIVERSITY. BADAR ABBAS BRANCH
چکیده [English]

Public expectations from governments is different with Principle of legitimate expectations in administrative law. Historically, Principle of legitimate expectations in administrative law has been regarded as a distinctive protective principle for protecting citizens against government and administrative authorities. Legitimate expectations in administrative law is not a consistent theory, but primarily is the product of judicial precedent. But as long as is concerned to England, this principle like other overview principles is a judicial reaction to discretionary powers of administration and (unlike Germany and EU) has been applied in various situations. This makes this principle not only in conflict with other principles but makes it difficult to find a distinctive justification for applying it. This article with a descriptive method tries to approach to and recognize legitimate expectation in negative way: from trying to find and recognize a separate justifying base for legitimate expectations in legal doctrine and judicial precedent especially in England to recognition of distinctions to discern interior elements of the principle (legitimate expectations from reasonable expectations, legitimate expectations from legally enforceable rights and interests, legitimate expectations and contractual expectations, emphasis on internalist approach to legitimacy in contradiction with externalist approach to legitimacy and lastly, recognition of legitimate expectations as an enforceable interest in public law) in order to prevent some possible misunderstandings to comprehend this comparably new found principle in our legal literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimate expectations
  • reasonable expectations
  • legal certainty
  • administrative law
رالز، جان، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه: عرفان ثابتی، تهران: ققنوس، 1392.
شونبرگ، سورن، انتظارهای مشروع در حقوق اداری، ترجمه: احمد رنجبر، تهران: میزان، 1387.
بهنیا، مسیح، «تأملی بر ایراد تزاحم اصل انتظار مشروع با برخی از اصول حقوق اداری»، نشریه حقوق اساسی، شهریور 1389، دوره هفتم، شماره 13، صص 1-16.
رستمی، ولی، سید محمدمهدی غمامی و حمیدرضا سلیمی، «انتظار مشروع در نظام حقوق اداری»، فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی، بهار 1401، دوره پنجاه و دوم، شماره 1.
زارعی، محمدحسین و مسیح بهنیا، «تأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری»، راهبرد، زمستان 1390، سال بیستم، شماره 61.
Brown, Alexander, a Theory of Legitimate Expectations for Public Administration, Oxford University Press, 2017.
Kunnecke, Marina, Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo- German Comparison, Springer 2007.
Thomas, Robert, Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Hart Publishing, Oxford Portland Oregon, 2000.
Colla, Anne-France, Elements for a General Theory of Legitimate Expectations, Moral Philosophy and Politics, Vol. 4, 1ssue 2, 2017, available at: degruyter.com/document/doi/10.1515/mopp-2017-0040/html.
Daly, Paul, A Pluralist Account of Deference and Legitimate Expectations (September 10, 2015). In: Matthew Groves and Greg Weeks (eds.), Legitimate Expectations in the Common Law World, Hart Publishing, 2016, Available at SSRN: ssrn.com/abstract=2658645 or www.dx.doi.org/10.2139/ssrn.2658645.
 
Elliot, Mark, Legitimate Expectations: Procedure, Substance, Policy and Proportionality, the Cambridge Law Journal, Vol. 65, No. 2 (Jul., 2006), pp. 254-256.
Esther, Drabkin-Reiter, The Europeanisation of the law on legitimate expectations, European University Institute, 2015, available at:  cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/40324/2015_DrabkinReiter_LLM. pdf?sequence=1.
Leary, Thomas A, The Nature of Public Law Duty and Citizen Standing in English Law, LLM, Faculty of Law University of Toronto , 2011, available at: tspace.library.utoronto.ca.
Parchomiuk, Jerzy, The Protection of Legislative Expectations of Administrative Law: A Horizontal Perspective, Baltic Journal of Law and Politics, Vol. 10, Number 2, 2017.
Perry, Adam and Farrah Ahmed, The Coherence of the Doctrine of Legitimate Expectations, 73 Cambridge Law Journal, Vol. 73, 2014, pp.61-85. Available at SSRN: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2163255.
Rennert, Klaus, The Protection of Legitimate Expectations under German Administrative Law, 2016, available at: bverwg.de/en/medien/pdf/rede_20160421_en.pdf.
Reynolds, Paul, Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials, Public Law, Vol. 2011, available at: SSRN, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689518.
Tomlinson, Joe, Do we need a theory of legitimate expectations?, Legal Studies, 2010, 286-300.