حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی و استاد مدعو گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22034/mral.2022.555483.1329

چکیده

دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Good E-governance and open Government Theory: a legal Approach

نویسندگان [English]

  • Yaser Ghahremaniafshar 1
  • mehdi shaban nia mansour 2
  • ali dashti 3
1 P.hd in public law , Department of Public Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Public Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Public Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

E-government is a natural product of the technological forces that improve government performance and provide citizens with better and faster access to government services. E-government is interpreted as the digitization and computerization of government affairs. As governments engage in innovations in organizational structure, guidelines, capacities, and the use of human resources, Government services, and oversight of public affairs. The states have used e-government to innovate, modernize, increase productivity and improve their performance. E-governance in its capacity provides the foundations of political democracy and direct participation of citizens in political decision-making and promises the promotion of nation-state to e-government-e-citizen. Government openness to the economy and the people refers to the transparency of government actions, the availability of government services and data, and government accountability for ideas and demands. The present study used a prescriptive–explanatory as well as the library data to answer how e-governance will play a role in achieving open government. The main finding is In addition to achieving transparency, accountability, service delivery and greater efficiency, faster and higher quality in e-governance, it also raises the level of more informed and intelligent participation of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technologyو E-Governance
  • E-Democracy
  • Public Services
  • State 2.0
بانک­ جهانی، گزارش توسعه جهانی: نقش دولت در جهان ­در حال ­تحول، ترجمه: ­گروه ­مترجمین تهران، تهران: مؤسسه ­مطالعات ­و پژوهش­های بازرگانی، 1378.
پورعزت، علی­اصغر و­ غزاله طاهری­ عطار، تحلیل دوران گذار به ­حکومت­ الکترونیک، به ­مثابه ­یک­ واقعیت­ اجتماعی پویا، تهران: انتشارات علمی ­و فرهنگی، 1373.
عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چاپ سوم، 1393.
کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: اقتصاد،­ جامعه و فرهنگ (2): قدرت ­هویت، ­ترجمه: ­حسن ­چاوشیان، تهران: طرح ­نو، 1382.
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری ­اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، 1394.
ابراهیمی، ­سید عباس ­و محسن ­فرهادی­نژاد «واکاوی­هم­گرایی یا واگرایی­های ­احتمالی ­میان ­دو پدیده ­دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک و تبیین آن»، کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری­های ­نـوین در مـدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1394.
اخوان کاظمی، بهرام، «پاسخ‌گویی ­و کارآمدی»، نشریه ­حکومت ­اسلامی، 1383، شماره 34.
اصغرنیا، مرتضی، «ضرورت توجه به دولت الکترونیک ­با نگاهی­ خاص­ به فساد اداری»، مجله­ دانشکده ­حقوق ­و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388، شماره 9، صص 42-58.
دانایی‌فرد، حسن، «استراتژی ­مبارزه ­با فساد: آیا ­فناوری ­اطلاعات، ­فساد ­اداری ­را کاهش­ می‌دهد؟»، پژوهش­های مدیریت در ایران، 1384، شماره 39، صص 101-118.
رهنورد، فرج‌الله و داریوش محمدی، «ارزیابی ­مراحل­ تکاملی­ دولت ­الکترونیک ­در ایران»، پژوهش‌نامه مدیریت ­اجرایی، 1386، شماره 27، صص 63-80.
فیرحی، داوود، «مشارکت سیاسی در دولت اسلامی»، نامه مفید، 1380، شماره 25.
قربان‌زاده، ­محمد و ­حمید شاکری، «امنیت ­انسانی­ در پرتو دکترین حکمرانی خوب»، فصل‌نامه حقوقی مجد، 1394، سال دهم، شماره 35.
قلی‌پور، ­رحمت‌الله، «تحلیل­ رابطه­ الگوی­ حکمرانی ­خوب ­و فساد اداری»، فرهنگ مدیریت، 1384، دوره سوم، شماره 3، صص 127-103.
قلی­پور، آرین و علی پیران­نژاد، «ارتقای ­اعتماد عمومی ­و دموکراسی ­الکترونیکی: تبیین ­نقش­ دولت ­الکترونیک»، مدرس­ علوم انسانی، ­پژوهش­های­ مدیریت­ در ­ایران، 1390، شماره 56.
قهرمانی­ افشار، ­یاسر و خیرالله­ پروین، «درآمدی­ بر ­مؤلفه­های ­حقوقی­ دولت: بررسی­ الگوی ­مدرن ­غربی ­و ­نظام جمهوری ­اسلامی ایران»، دولت­پژوهی، 1400، سال هفتم، شماره 27.
مقدسی، علی‌رضا، امیر مانیان، رحمت­الله قلی­پور و علی‌رضا حسن­زاده، «طراحی ­مدل­ حکمرانی ­خوب­ الکترونیک­ در حوزه آموزش»، فصل‌نامه ­مدیریت ­فناوری ­اطلاعات، 1392، دوره هشتم، شماره 3، صص 591-620.
مقیمی، جواد، سوسن صفاوردی، بابک نادرپور و جهان‌بخش محبی­نیا، «جایگاه اصل پاسخ‌گویی در تحقق حقوق شهروندی در نظام سیاسی»، مجله حقوق پزشکی، ویژه­نامه نوآوری حقوقی، 1400.
هداوند، مهدی، «مفهوم­ حکمرانی ­خوب»، نشریه ­حقوق ­اساسی، 1384، سال دوم، شماره 4.
خلیلی، محسن، «کشاکش دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک»، فصل‌نامه دولت‌پژوهی، 1394، دوره اول، شماره 3.
یزدانی زنوز، هرمز، «بررسی ­نقش ­شفافیت ­در تحقق ­حکمرانی ­مطلوب»، پایان­نامه ­کارشناسی­ ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1384.
پژوهشگاه قوه قضاییه، گزارش همایش بین­المللی جنبه­های حقوقی ­فناوری ­اطلاعات ­و ­ارتباطات­، 1396: jri.ac.ir/showcontent.html?i=RlN2SkVhdWRvSms9.
ncb.intnet.mu/mf.oau/decpl.htm.
Adelana, O. , “Electronic Governance and Effective Public Administration”, International Journal of social, Politics and humanities, 2019, 3(2), pp. 271-285.
Bhatnagar, Subhash C., E-Government from vision to implementation: a practical guide with case studies, New Delhi: Tejeshwar Singh for Sage Publications India Pvt Ltd., 2004.
Dawes, S.S. and Prefontaine, L., Understanding New Models of Collaboration for Delivering Government Service, Communication of ACM, 2003.
Dixon, B. E., “Toward e-government 2.0: An assessment of where e-government 2.0 is and where it is headed”, Public Administration & Management, 15 (2), 2010.
Estevez, E. and Janowski, T., “Electronic Governance for Sustainable Development- Conceptual Framework and State of Research”, Government information Quarterly, 2013, 30 (1), pp S94-S109.
Foley, P. and Alfonso, X., “E-Government and the Transformation Agenda”, Public Administration, 2009, 87 (2), pp. 371-396.
Gani, Azmat and Ron Duncan, measuring Good Governance using time series Data, 2007.
Gavelin, K., Burall, S. and Wilson, R., Open Government: beyond static measures, A paper produced by Involve for the OECD, 2009.
L., Cheng, W.C., Chou, C.F., Khuller, S. Samet, H. and Wan, Y. C. J., “Bistro: A Scalable and Secure Data Transfer Service for Digital Government applications”, Communications of the ACM, 2003, 46 (1).
R., Implementing and Managing E-Government: An International Text, London, Sage Pub, 2005.
Huntgeburth, Jan and Veit, Daniel, “A research agenda for evaluating open government initiatives”, Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems Utrecht, Netherlands: Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems, 2013.
Jain Palvia, Sh. & Sharma, Sh. S., E-Government and E-Governance: Definitions/ Domain Framework and Status around the world, Computer Society of India, 2007.
Kolsaker L.A. and Kelly, L., “Citizens Attitudes towards E-Government and E-Governance: a UK study”, International Journal of Public Sector Mnagement, 2008, 21(7), pp.723-738.
Kujbidia, V.S., Karpenko, O.V and Namestnik, V.V., “Digital Governance in Ukraine: Basic definition of the concept-categorical apparatus”, Visnik nacionalnoyi akademiyi derzhavongo upravlinnya pri prezidentovi Ukrayini, Seriya, Kiyiv: NADU,1, 2018, pp. 5-10.
Kumar, M. & Sinha O.P., M-Government- Mobile Technology for E-Government, In International conference on E-Government, India, 2007.
Lancaster, F. Wilfrid, “Electronic Publishing”, Library Trends, 1989, 37 (3), pp. 316-325.
Lee, G. and Perry, J. L., “Are Computers Boosting Productivity? A Test of the Paradox in State Governments”, Journal of Public Administration Research and Theory, 2002, 12 (1), pp.77-102.
Lee, Gwanhoo & Young Hoon, An open Government maturity model for social media-based Public Engagement, Government Information, 2012.
Park, S., Choi, D. and Hong, P., “Club Convergence and Factors of Digital Divide across Countries”, Technological Forecasting and Social Change, 2015, 96, pp. 92-100.
Puma, Government Relations with Citizens and Civil Society, OECD, 2002.
T., Bhatangar, S., Roa. V., and Satyanarayana, S., E-Governance Assessment Frameworks (EAF Version 2.0) E-Governance (Assessment & Replication) Divisoin E-Governance and E-Rural Group, Department of Information Technology, Government of India, 2004.
Silcock, R., “What is E-Government?”, Parliamentary Affairs, 2001, 54 (1), pp. 88-101.
Singh A. and Sharma, V., “E-Governance and E-Government, A Study of initiatives”, International Journal of E-Business and E-Governance studies, 2009, 1 (1).
Sodhi, I. S., Emerging issues and prospects in African E-government, 2015.
UN (United Nations), Un E-Government Survey 2012, New York: UN, 2012.
Harian and Robinson, David. G., The new ambiguity of open Government, UCLA law review Discourse. 2012.
Zwahr, T. & Finger, M., Enhancing the e-Governance Model: Enterprise Architecture as a Potential Methodology to build a Holistic Framework, Competence Centre e-Governance, EPFL, Lausanne, 1015, Switzerland, 2010.