تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم‌ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می‌رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی‌ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی قرارداد خریدخدمت می‌باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می‌آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می‌کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می‌باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می‌شوند می‌توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می‌توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده‌اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده‌اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Buying Service Contract for Executive Organizations Personnel with Emphasis on Administrative Justice Court Decisions

نویسندگان [English]

  • Hamed Karami 1
  • Mahdi Goodarzi 2
1 Assistant Prof., Department of Law, Shahed University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Public Law, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the types of employment in executive organizations is through the buying service contract. The terms and conditions governing on this contract and how to employment situation transform are considered issues of employment law in Iran. Higher Salaries, Benefits, and Job Stability Formal Employment and Contractual Provide Highly craze for Contract Employees in transforming the employment situation. Therefore, one of the most repeated cases in the Administrative Justice Court is this issue. This Article analyzes the rules and regulations of the Buying Service Contract, after reviewing sources such as books and legal articles, acts and regulations, and the judgments of the Administrative Justice Court. And it has answered the question that can anyone who is employed as a buy in service apply for employment situation transform? The answer that can be made is that the situation can be changed only for those who have been employed in accordance with the "Coordination Guidelines for the Use of Human Services Required by the State Apparatus". And in other cases where people have been hired to buying service, it is not possible to turn the situation into contractual employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : buying Service Contract
  • Contractual Employment
  • employment situation

1. ادیبی، محمدرضا ) 13 90 (.تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی، تهران،
جنگل، جلد اول.

2. امامی، محمد، استوارسنگری، کوروش ) 138 6 (. حقوق اداری،تهران، نشر میزان، جلد اول.

3. عمید، حسن ) 137 5 (. فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، جلد
اول.

4. کاتوزیان، ناصر، ) 1371(. قواعد عمومی قراردادها، تهران، بهمن، جلد دوم.

5. مشهدی، علی ) 13 97 (. فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، تهران، شرکت سهامی انتشار،
جلد اول.

6. منفرد، حسین، بیاری، سعید ) 138 6 (. دانستنی های حقوق کار، تهران، فرهنگ پارس،
جلد اول.

7. موسی زاده، رضا ) 13 92 (. حقوق اداری ) 1- 2(، تهران، نشرمیزان، جلد اول.

8. معین، محمد ) 138 6 (.فرهنگ معین، تهران، زرین، جلد اول.

9. رنجبر، ابوالفضل ) « .)13 91 بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی ،»
نشریه فقه و حقوق اسامی، شماره 5. ص 47 - 82 .

10 . قافی، حسین، ) « .)1383 ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی »، مجله حقوق اسامی،
شماره چهل و دوم، ص 61 - 88.

11. قانون اساسی مصوب 13 68

12 . قانون استخدام کشوری 13 45

13. قانون بودجه سال 13 61

14 . قانون بودجه سال 13 64

15 . قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی 13
 
31. اصاح بخشنامه شماره 60123 / 200 مورخ 1/ 12 / 138 9 )بخشنامه شماره 183 47 / 200
مورخ 25 / 7/ 13 90 معاونت توسعه مدیریت(

32 . بخشنامه نحوه اعمال آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط معاونت حقوقی،
امور مجلس و استا نها به شماره 1050 / 90 / 230 در تاریخ 23 / 1/ 13 90

33. اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به شماره 487 28 مورخ 6/ 10 / 13 90

34 . بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین رأی شماره 555 دیوان عدالت اداری
به شماره شماره 455 / 91 / 224 تاریخ 24 / 2/ 13 91 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
ریاست جمهوری

35 . آیین نامه اداری، استخدامی مرکز ملی فضای مجازی کشور به شماره 6477 2 مصوب
13 91/7/22

36 . آیین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی صندوق رفاه دانشجویی وزارت
بهداشت، درمان، آموزش پزشکی به شماره 90989 مصوب 28 / 2/ 13 92

.37 بخشنامه هماهنگی در چگونگی اجرای دادنام ههای 555 مورخ 19 / 7/ 1387 و
شماره 87 4 - 849 مورخ 14 / 11/ 13 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به تصویب رساند.
)بخشنامه 13 4700 مورخ 5/ 11/ 13 93 (

38. رأی وحدت رویه شماره 143 مورخ 29 / 10 / 137 2

39 . رأی 309 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و
نظارت روابط کار درخصوص صلاحیت مرجع حل اختاف وزارت کار مورخ 16 / 8/ 1378

40 . رأی 244 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از
پیمانی به رسمی مورخ 23 / 4/ 1387

41 . رأی 555 هیاأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی
مستخدمان خریدخدمت به پیمانی مورخ 19 / 8/ 1387

42 . رأی 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر عدم امکان تبدیل وضعیت
استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مورخ 27 / 2/ 1388

43 . رأی 460 - 476 هیاأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت
استخدامی از قرارداد انجام کارمعین به پیمانی مورخ 20 / 11/ 138 9

44 . رأی 669 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی
. رأی 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامان
غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیاز خاص نخواهد داشت تا امکان ترتب آثار
قانونی باشد مورخ 1/ 3/ 13 91

46 . رأی 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مرجع صالح رسیدگی به خواسته
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی مورخ 16 / 10 / 13 92

47 . نظریه 226 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 / 3/ 13 94

48-https://divan-edalat.ir/cat/2104
)تاریخ بازدید 22 / 2/ 13 99 (