تحولات حقوق اداری آلمان

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران

چکیده

ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشته‌ای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سال‌های اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگی‌های اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شده‌اند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Development Of German Administrative Law

نویسنده [English]

  • khadije shojaeian
Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The structure and function of German administrative law must be understood in light of historical issues and the requirements of the Constitution. In the 19th century, the political climate for the protection of human rights and the expansion of the rule of law changed and the level of government intervention in individual rights increased. As a result, judicial review was introduced to protect the individual in front of the adminstration. This century in Germany is characterized not only by the constitutional rights movement but also by the creation of substantive administrative rights. Administrative law became a separate discipline from constitutional law. The 1949 Constitution brought about fundamental changes in administrative law; It has established the form of governance and the rules that govern it, and in various respects it has provided guarantees for the rule of law and guaranteed effective judicial review. In recent years, there has been criticism of German administrative law, and a group of thinkers have called for the creation of new administrative law in response to the social, administrative complexities and demands of Europeanization, arguing that traditional German administrative law is no longer suitable for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative law
  • judicial review
  • administrative courts
  • the rule of law