موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداری‌ها از منظر حقوق اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی ،مدرس دانشگاه

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز می‌سازد و امروزه با ایفای صلاحیت‌های گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایه‌گذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علی‌رغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژه‌های شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالش‌های خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینان‌بخش برای مشارکت‌کننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکت‌کننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیش‌بینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal barriers to concluding partnership agreements in municipalities from the perspective of Iranian administrative law

نویسندگان [English]

  • Masood Araei 1
  • gholamhasan mazarei 2
1 M.A in Public Law, University Lecturer
2 Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Law and Humanities, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

As a public non-governmental organization, the municipality has a number of features, privileges and authorities that distinguish it from other public institutions, and today it plays a decisive role in people's lives by fulfilling its broad and diverse competencies by concluding public contracts. One of the ways to accelerate economic development and prosperity and create jobs in cities is to attract people's participation, capital and investment. In the field of urban management, the current law of municipalities sees the municipal system as a state system and only deals with the issue of tolls in municipalities. Despite the significant position of municipalities in providing public services, the status and legal framework of municipal projects in our legal system Not specified. This highlights the need to examine and explain the status and legal system of such contracts and legal barriers to their conclusion with the private sector.
In this study, while addressing the nature and characteristics of partnership contracts in municipalities, the specific obstacles, problems and challenges of this type of contracts; Existence of special municipal conditions, lack of reliable rules for participants, lack of appropriate guarantees for participants, lack of managerial stability in the municipality, lack of privileges and facilities for participation, some administrative authority in the municipality, lack of participation brigade contracts, lack of transparency in laws and Municipal regulations and the instability and predictability of the law for the private sector have been identified, although these contracts face other limitations that have been addressed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipalities
  • partnership agreements
  • legal barriers
  • restrictions and prohibitions
1. امامی، محمد، و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 1397 .

2. شیروی، عبدالحسین، قرارداهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، زمستان 1395 .

3. طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، 1387 .
4. ذاکری، احمد، راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های شهری، کنفرانس بین المللی توسعۀ نظام اجرائی پروژ ههای عمرانی، صنعتی و شهری، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1386 .

5. رجبی خاصوانی، احمد، رویکردهای نوین جذب سرمای هگذاری خصوصی در شهرداری ها، سایت شهرداری ایلخچی به آدرس: www.sh-eilkhchi.ir ، صفحه نخست، 1393 .

6. رسولی منش، سیدمصطفی، تأمین مالی طر حهای توسعۀ و پروژ ههای شهری با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی و خصوصی، مجلۀ اقتصاد شهر، 1389 ، شمارة 5.

7. زیودار، مهدی، چالش ها و فرص تهای تأمین مالی و سرمای هگذاری در شهرداری ها، مجله شهرداری ها، اسفند 1390 ، سال یازدهم، شماره 105 .

8..شیروی، عبدالحسین، و منیره خدادادپور، مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، مجله حقوق خصوصی، دورة 11 ، پاییز و زمستان 1393 ، شمارة 2.

9..صادقی، سید کمال، و پرویز محمدزاده و شاله صب حخیز زنوزی، عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، تابستان 1394 ، سال سوم، شماره 11 .

10 .ویژه، محمدرضا، و پرویز رحمتی، مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چال شها و بایسته ها، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 1394 ، شماره 72 .

11 . هاشم خانی، میثم، و سیدمحسن موسوی، انتشار اوراق مشارکت شهری؛ رویکردی نوین در تأمین مالی پروژ ههای شهری، روزنامه دنیای اقتصاد، 7/ 9/ 1390 ، شمارۀ 2526 .

12 .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 
13.قانون مدنی.

14 . قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 .

15 . قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب.1375

16 . قانون شهرداری مصوب سال 1334 .

17 . قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/ 9/ 1347 .

18 . قانون حمایت از احیاء، به سازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب .1389/10/29

19 . قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 .

20 . قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 .

21 . قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤.

22 . قوانین برنامه اول، چهارم، پنجم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

23 . لایحۀ قانونی راجع به نحوۀ واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآوردههای کشاورزی مصوب 5/ 10 / 1358

24 . آیین نامۀ اجرائی قانون اصاح ماده واحدۀ قانون نحوۀ واگذاری اماکن و میادین و غرفۀ
توزیع میوه مصوب 1/ 11 / 1374 .
 
25 . آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12 / 4/ 1346 با اصلاحات بعدی آن.

26 . آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 25 / 1/ 1355 و اصلاحات بعدی آن.

27 . چهارچوب موافقتنامه مشارکت عمومی خصوصی، بخشنامه شماره 172804 / 93 مورخ 93/12/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1393 .

28 . منشور حقوق شهروندی.

29 . لایحه مشارکت عمومی خصوصی.

30-Asian Development Bank (ADB), Public Private Partnership (PPP), Handbook, September, ADB
.Publishin, 2008

31-Grigorescu, Adriana, «Models of Public Private Partnership Projects in Tourism Industry», Nation
.School of Political Studies and Public Administration (NSPSPA), Bucharest, MPRA, 2008

32-International Monetary Fund (IMF), Public Private Partnership, the Fiscal Affairs Department,
.available at http://www.imf.org, 2012 .Fiscal Affairs Department, available at http://www.imf.org, 2012

33-OECD Basic Elements of a Law on concession Agreements. Explanatory notes to Art. 16

34-Tsenkova, Sash,.Urban Regeneration:Learning form the british experience ,Calgory: university of Cal�
gary, Faculyy of Environmental Design. Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure
.Projects( 2000 Uncitral Legislative Guide), 2002