تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تحول اداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریه‌های مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریه‌ها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در اداره‌ی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانون‌گذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشت‌های بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reflection on what and why the emergence of new administrative law

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri 1
  • sara khakpor 2
1 Department of Administrative Evolution ; Faculty of Economics and Management ; Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 M.A in Department of Jurisprudence and Law, University of Islamic Religions, Tehran, Iran
چکیده [English]

Many writers and thinkers believe that the evolution of administrative law is inseparable from the rise and fall of theories of government and administration. In other words, changes in theories and approaches to managing public affairs and public administration have led to changes and the introduction of new approaches or frameworks in administrative law. In this article, we show that the transition from traditional views of governance to new public management and the emergence of regulatory governments, which see steering as the role and duty of government rather than rowing, and Privatization, deregulation, and the use of market style in the management of public affairs have led to the formation of a new generation of administrative law with distinctive features from previous generations. In this generation, which is called the "new administrative law" due to the "new public management", instead of the previous command and control systems, the emphasis is on public participation with the private sector, and the distinction between legislative and law enforcement steps is in place and Has given a dynamic interaction between these stages. However on the one hand the roles and responsibilities defined in our constitution for the government, and on the other hand, the formation of a global trend to reconsider the market-oriented conceptions of government and administration, has led to the achievements of the new administrative law in question. And its applicability in the legal, political and managerial environment of our country to face doubts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Administrative Law
  • new public Management
  • Generations of Administrative Law
  • Traditional Government Management
  • Weber Bureaucracy
1. طهرانی، مریم و همکاران) « ،)1393 قانون مدیریت خدمات کشوری )اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی( »، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست ویکم، شماره هفتادونه، 222 - 185
 
2. فروزنده دهکردی،لطف الله) « ؛)1387 بررسی نقش تئوری های نوین مدیریت در قانون مدیریت خدمات کشوری »، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره 19 ، 33 - 21


3. Aman Jr. Alfred c.(2003), Globalization, Democracy, and the Need for a New dministrative Law, Indiana
Journal of Global Legal Studies, Vol. 10, No. 1 (Winter 2003), pp. 125-155.

4. Barnes,Javier (2010), TOWARDS A THIRD GENERATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES,
in Comparative Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by
Edward Elgar Publishing Limited.

5. Cassese,sabino (2012), New paths for administrative law: A manifesto, International Journal of Constitutional Law, Volume 10, Issue 3, July 2012, 603–613.

6. Daft, Richard L. (1998), Essentials of Organization Theory and Design, South-Western College press.

7. Hood, Christopher and Dixon, Ruth (2015), a government that worked better and cost less?,oxford university

8. Napolitano, Giulio (2010), The role of the State in (and after) the financial crisis: new challenges for
administrative law, in Comparative Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L.
Lindseth Published by Edward Elgar Publishing Limited.

9. Rose-Ackerman, susan (2010), Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, Inc.

10. Shapiro, Martin (2010), A comparison of US and European independent Agencies, in Comparative
Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by Edward Elgar
Publishing Limited