مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی,،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینۀ اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept of urban cadastre, its function and its effects

نویسنده [English]

  • behnam habibi dargah
Assistant Prof,, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The cadastre is based on the purpose of information-oriented engineering with the stability and security approach based on the ground unit and its technology function is of information and service type. Social returns, economic prosperity, legal effects and political implications. Efficiency and updating of this dynamic system can have direct and indirect effects on the functioning of other systems. Cadastre is a new management model and a new record. The security and transparency of land transactions are justified in the light of this intellectual framework. Cadastral information technology emphasizes the production and consumption of information. The full implementation of a multipurpose cadastre can meet the interests of the state and the people as a national goal. Improving access to information and better application of spatial and temporal data at a wider level will change the approaches and modify the functions through the cadastral system. Multi-purpose cadastre and sustainable exploitation of land rights are changing the nature and prediction of probabilities. Creating new plans for planners aimed at reducing disagreements and standardizing decisions. Therefore, the efficiency of cadastral information is in resource management and maximizing benefits. Quality standards, reasonable utilization, legal security, increased trust in investment, maximum optimal utilization, maximum economic perception, environmental balance and operational research in this system have a special place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadastre
  • Urban Cadastre
  • Urban Planning
  • Land Rights
1. آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، چاپ پنجم، جنگل جاودانه،) 1391 (.

2. سکافی، نادر، فرهنگ ثبتی، چاپ دوم، انتشارات دادگستر،) 1382 (.

3. پورکمال، محمد، مقدم های بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، چاپ اول، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران،) 1377 (.

4. تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، چاپ سوم،انتشارات نگاه بینه، ) 1393 (.

5. حبیبی درگاه، بهنام و حنیفی، مهران، حقوق کاداستر- ثبت نوین، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، ) 1398 (

6. حبیبی درگاه، بهنام، تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات مجد، ) 1389 (.

7. حبیبی درگاه، بهنام، حقوق و اقتصاد)حقوق دادرسی مدنی(، چاپ اول، جاودانه جنگل، ) 1392 (.

8. معاونت پژوه شهای سیاسی حقوقی مجلس، دفتر مطالعات حقوقی اظهارنظر کارشناسی دربارۀ طرح جامع کاداستر، اعاده شده از شورای نگهبان، ش مسلسل 2 24013256 ، دورۀ .)1393(9

9. دفتر کاداستر استان سمنان، جزوۀ آموزشی آشنایی با کاداستر اهداف و عملکردها، )بهمن .)1392

10 . دفتر مطالعات زبربنایی مرکز پژوه شهای مجلس شوری اسامی، بررسی فنی کاداستر، ش مسلسل 12237 ) 1390 (.

11 . آذری، علیرضا، پایگاه اطلاعات جغرافیایی کاداستر- اماک ثبتی، دو ماهنامۀ شهرنگار، ش 38 ، صص 24 21 ) 1388 (.

12 . آقایی طوق، مسلم، تحلیلِ تحلیلِ اقتصادی حقوق، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش 2، صص 17 1 ) 1392 (.

13 . السان، مصطفی، وضعیت ثبتی ملک در حقوق انگلیس، مجلۀ کانون سردفتران و دفتریاران، دورۀ 2، ش 62 ، صص 12 - 1، ) 1385 (.

14 . برک پور، ناصر و اسدی، ایرج سامانۀ اطلاعات جغرافیایی نیازها و کاربردها، ماهنامۀ شهردار یها، ش 41 ، صص 39 - 25 ، ) 1381 (.
 
15. جلیلی، معصومه، مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه و بررسی تطبیقی آثار آن در برخی کشورها، ماهنامۀ کانون سردفتران و دفتریاران، ش 46 ، صص 68 41 ،) 1382 (.

16 . دادگر، یداله، مروری بر تحولات مقولۀ کارایی در ادبیات اقتصادی نظری هها و کاربردها، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 23 ، صص 37 - 19 ،) 1386 (.
 
17 . طباطبائی حصاری، نسرین، نسرین بررسی تطبیقی نظام ثبت اماک با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران، فصلنامۀ حقوق دانشگاه تهران، دورۀ 4، صص 237 219 ، ) 1389 (.

18 . فرامرز پور، قادر، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامۀ کانون سردفتران و دفتریاران، ش 107 ، صص 35 - 26 ،) 1389 (.

19 . فرج زاده، منوچهر و سرور، هوشنگ، مدیریت و مکا نیابی مراکز آموزشی با استفاده ار سیستم اطلاعات جعرافیایی، فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، ش 67 ، صص 90 - 80 ، ) 1381 (.

20 . قاجار خسروی، محمد مهدی، نقش GIS در تجمیع قطعات زمین در طرحهای توسعۀ شهری، دو ماهنامۀ شهرنگار، ش 51 ، صص 37 - 32 ، ) 1388 (.

21 . معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی، طرح کاداستر در لایحۀ بودجۀ سال 1378 با تأکید بر بند الف تبصرۀ 32 ، کد 1604177 ، ش ثبت دبیرخانه 10139 .

22 . معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، ج 1و 4 ) 1371 (.

23 . کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، ) 1383 (.

24 . کوتر، رابرت و یولن، تامس، حقوق و اقتصاد، ترجمۀ دادگر، یداله و هزاوه، اخوان، چاپ ششم، انتشارات نورعلم ) 1391 (.

25 . لارسن، گرهارد سیستم های کاداستر و ثبت زمین، ترجمۀ پورکمال، میترا، چاپ اول،انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی، ) 1386 (.

26 . ملکی، محمد، نقش کاداستر شهری به عنوان یکی از مجموعه های GIS در مدیریت اماک شهرها، سومین کنفرانس برنام هریزی و مدیریت شهری مشهد،) 1390 (.

27 . پورروستایی اردکانی، زهره، بررسی تطبیقی مفهوم، ماهیت و آثار سیستم کاداستر در نظام نوین ثبت، پایا ننامه ارشد، دانشگاه خوارزمی) 1393 (.
 
28 . برنجکار، حمید، درس کاداستر، جزوه درسی در مرکز ملی کاداستر، ) 1388 (.


29-Burbank, Stephen,»Litigation and Democracy: Restoring a Realing Prospect of Trial»,Harvard
)Civil Rights,Civil Liberties Law Review, VOL.46,P.41,(2011

30-Ahadnejad, M, The Evaluation and monitoring of Annually change sin rural cadastral Map with
use of geographical Information system Techniques Map Asian,kualalampur- Malaysia(2003