مطالعه ی تطبیقی حقِ اداره ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

چکیده

چکیده
از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“A Comparative Study of the Right to Good Administration in European Code of Good Administrative Behavior and the Iranian Legal System By Emphsizing the two Principles of lawfulness and proportionality”

نویسنده [English]

  • zohreh rahmani
Assistant Prof., Department of Public Law,, Islamic Azad University, ,Bandar-e Anzali, Iran
چکیده [English]

Abstract
As the individual’s rights play a central role in the modern administrative systems around the world, addressing the concept and analysis of the content and legal nature of the good administration is of particular importance. The Right to Good Administration perceived as one of the fundamental right of individuals to protect them against administrative bodies which was first introduced in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In this regard, the adoption of the “European Code of Good Administrative Behavior” by the European Parliament in 2001 is an important source for understanding the meaning, principles and axes that European Courts are trying to comply with. To clarify the importance of good administration, special attention should be paid to the principles of good administration, each of which is one of the basic guarantees against the abuse of power. In this research, two crucial principles “lawfulness” and “proportionality” is addressed. The findings of the present research, which have been studied descriptively and analytically, are that in the European Code of Good Administrative Behavior, these principles is explicitly mentioned and therefore in the structure of EU member states to practiced and considered. However, in the Iranian legal system, due to the lack of administrative code, some of these principles have not been identified and implemented although in the procedure of the Court of Administrative Justice, in some cases these principles have been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proportionality
  • lawfulness
  • Right to good administration
  • Good administrative behavior
1. هداوند، مهدی، ) 1389 (، حقوق اداری تطبیقی، ج دوم، تهران، انتشارات سمت 1

2. زارعی، محمد حسین و مهدی مرادی برلیان،) « ،)1393 مفهوم وجایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاهی ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی »، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 66 ، ) 145 - 183 (

3. زارعی، محمد حسین و خدیجه شجاعیان، «جایگاه اصول غیر عقلانی بودن و تناسب در نظام حقوقی انگلستان »، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 13 ، 1392 ، )390-347(

4. سیموندز، نیل ای.  « 1381 فلسفه حقوق »، ترجمه محمد راسخ، در: حق و مصلحت، تهران، طرح نو.

5. مشهدی، علی و مراد، جلیلی،  « 1392 دکترین صلاحیت تخییری در حقوق ایران و فرانسه »، مجموعه مقالات حقوق اداری، ) 291 - 296 (

6. رحمانی، زهره، برابریِ حق، رساله ی دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 
7-Dworkin, Ronald, (1978), Taking Right Seriously, Harvard University Press

8-Gnes, Matteo. (2019), Basic principles of administrative procedure according to EU law and their influence on national administrative procedural laws, university of Urbino, Italy, Bruxelles

9-Hofmann, Herving. C. H. (2014), General principle of EU law and administrative
law, in: c. barnard and s. peers (eds.) European union law, oxford university press,
)(forthcoming

10-Simmonds, N.E. (1986), «Central Issues in Jurisprudence», Sweet & Maxwell

11-Wade,William. & Forsyth, Christopher. (2004), administrative law, 9ed, New .York. Oxford university press
 
12-Batalli, M. & Fejzullahu, A. (2018), Principles of Good Administration under
the European Code of Good Administrative Behavior, Pecs Journal of International
)and European Law, (26-35

13-Bugaric, Bojan. (2004), Openness and transparency in public administration:
challenges for public law”, harvard law school library, wisconsin international law
) journal, vol.22, No.3, (482521-

14-Fisher, Elizabeth, (2010), “Transparency and administrative law: A critical evaluation,
Oxford journals, Vol.63, Issue.1,(272-314)15-Hattab, Muayad. K. (2018),
The doctrine of
15-legitimate expectation & proportionality: A public law principle
adopted into the private law of employment”, Liverpool law review, Vol. 39, N. 3,
)(239-264
 
16-Kask, Oliver. (2011), On the notion of good governance and good administration,
European commission for democracy through law (Venice commission),
.)(1-24

17-Kristjansdohir, Margret. Vala. (2013), Good administration as a fundamental
.)right, Islandic review of politics and administration, Vol.9, Issue.1, (237-255

18-Lanza, Elisabetta. M. (2008), The right to good administration in the European
union. Roots, rations and enforcement in antitrust case-law, Teoria del Diritto e
)dello stato 1-2-3, Available at SSRN: http//:ssrn.com/abstract/1593523, (479-490

19-Lenaerts, Koen. (2007), The rule of law and the coherence of the judicial system
)of the European union CML rev. 44, (1625-59

20-Marume, S. B. M. , Jubenkanda, R. R. , Namusi, N. C. & Madziyire, N.C.
(2016), The Concept of the Rule of Law IOSR Journal of Humanities and Social
)Science,Vol.21, Issue.3, (82-89

21-Migliari, Wellington. & Ponce, Juli. (2017), Good administration: the principle
of transparency and its use by the international civil society Revista da AGU, Bra-
)silia-DF, Vol.16, N.o3, (59-86

22-Mustafa, Areean. (2017), Comprehension of the principle of good administra-
)tion in the framework of EU administrative law JUHD, Vol.3, NO.1, (259-267

23-Negrut, Vasilica. (2011), Europeanization of public administration through the
)general principles of good administration The Acta u.danublus Jur (5-15

24-Ponce, Juli. (2005), Good administration and administration procedures, Indiana
)Journal of global legal studies, Vol.12, Issue.12, (551-588

25-Ranjan, Vivek, (2010), Rule of law and modern administrative law, RGSOIPL,
.)IIT Kharagpur, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1761506, (1-20
26-Stephens, Charles, (2009), The jurisprudence of lord denning: A study in legal
)history scholars publishing, Vol.2, (81-114

27-Suprenal, Jerzy, (2011), Good Administration in European Administrative Law,
.Institute of Administrative Studies, University of Wroclaw

28-The European Ombudsman, The European Code of Good Administrative
Behavior, (2001), office for official publications of the European Communities,
.)L-2985 Luxembourg, (16 pages

29-Vaughn, Robert G. (2011), Transparency in the administration of law: The
relationship between differing justifications for transparency and differing views of
administrative law, American university international law review, Vol.26, Issue.4,
)(968-982

30-Herselman, Lodewikus, Stephanus. (2014), Lawful, reasonable and fair decision-
making in disciplinary cases in secondary schools, A thesis submitted in
fulfilment of the requirements for the degree of philosophiae doctor(PH.D) in
university of pretoria

31-Cilibiu, Octavia. Maria. (2011), The decisional transparency in public administration,
Lecture juridical sciences and letters faculty, constantin Brancusi universi-
)ty of Tg-Jiu (e-mail: taviamara@yahoo.com

32-Parchomiuk, Jerzy. (2018), Abuse of discretionary powers in administrative law,
evolution on the judicial review models: from administrative morality to the principle
of proportionality, research project, financed from funds of the national science
)center, Poland.(ref. UMD-2015/17/b/hs5/00430),(453-478