حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران تهران ایران

چکیده

امروزه حق مالکیت، حق مطلقی نبوده و قانونگذار می تواند بنا به عللی، محدودیت هایی را بر حق مالکیت اعمال نماید. برای نمونه، الزامات مربوط به منفعت عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور می تواند محدودیت هایی را برای حق مالکیت اشخاص ایجاد کند. ثبت املاک اشخاص توسط دولت در فهرست آثار ملی، آثار حقوقی متعددی از جمله درباره ی حقوق و تکالیف مالکان چنین آثاری دارد. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی و آثارحقوقی آن هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده چیست ؟ پس از ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، حمایت های متعدد قانونی شامل حفاظت فیزیکی و فنی و انواع حمایت های حقوقی از آن شده و حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای مالک و متصرف خصوصی از جمله درباره حفاظت، مرمت و انتقال آن اثر به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The rights and duties of private owners of monuments registered in the National monuments list

نویسنده [English]

  • Bizhan Abbasi
Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the right to property is not an absolute right, and the legislature can, for some reason, impose restrictions on the right to property. For example, the requirements of the public interest in the protection of the country's cultural heritage can impose restrictions on the right to property of individuals. The government's registration of people's property in the National monuments list has several legal implications, including the rights and obligations of the owners. In Iran, we are witnessing various and scattered laws and regulations in the field of protection and registration of historical monuments and their legal monuments and so far, no independent research has been done in our country on the rights and duties of private owners of registered monuments. In this paper, this question has been answered using descriptive-analytical research method and library data collection method that what are the rights and obligations of private owners of registered monuments? After registering a monument on the National monuments list, it has received numerous legal protections, including physical and technical protection, and a variety of legal protections, as well as rights, obligations, and restrictions for private owners and occupiers, including protection, restoration, and transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private property the record of monument
  • Repair monument
  • Change the use of the monument
  • Tax exemption
1. شادنوش، امیرحسن، دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی، تهران، مجد، 1395 .

2. صمدی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین الملل، تهران، سازمان میراث
فرهنگی، 1382 .

3. عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، تهران، دادگستر، چاپ دوم، 1395 .
4. پژوهشگاه قوه قضاییه، سلسله نشس تهای علمی نقد رأی، «مالکیت خصوصی یا
منفعت عمومی، نقد رویه شعب دیوان عدالت اداری پیرامون ابطال تصمیم سازمان میراث
فرهنگی مبنی بر ثبت آثار فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی 1392/2/25 ،» و 4/ 3/ 1392 .

5. توسلی نائینی منوچهر، شادنوش امیرحسن، «دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی
غیرمنقول »، دوفصلنامه حقوق اداری، سال پنجم، ش 13 ، 1396 ، ص 135 - 157 .

6. عباسی بیژن، «ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی »، دوفصلنامه پژوه شهای نوین حقوق
اداری، سال نخست، ش 3، زمستان 1398 ، ص 135 - 157 .