چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران

چکیده

چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره

چکیده
درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.
کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Essence of administrative proceedings in Iran: proceedings in the administration or proceedings on the administration

نویسنده [English]

  • kourosh ostovar sangari
Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Law and Human Science, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Essence of administrative proceedings in Iran: proceedings in the administration or proceedings on the administration
Abstract
In Iranian law, administrative proceedings are not very well known among the types of proceedings, which is why it is important to produce literature in this regard. The first thing about administrative litigation is to explain its meaning. What is meant by administrative litigation and what is this type of litigation overseeing is the main focus of this article.. In the existing literature, some have defined it as a well-known and precise concept without definition, and some authors have defined it as well. Has reviewed and critiqued its definitions It has also provided ten definitions and concepts, and it is believed that the administrative proceedings are essentially Darcy's administration and are subject to review by quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice.
Keywords: Administrative Procedure, Administrative Justice Court, Quasi-Judicial Authorities, Proceedings in the administration . Proceedings on the administration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Procedure
  • Administrative Justice Court
  • Quasi-Judicial Authorities
  • Proceedings in the administration . Proceedings on the administration
1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، بهار 137 6 .

2. امامی، محمد، استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات میزان،
تهران، 1393 .

3. اوروسکو انریگه، خسوس و همکاران، دادرسی انتخاباتی، مترجمان، اسدالله یاوری و
همکاران، نشر میزان، تهران، 1397 .

4. دهخدا، عل یاکبر، لغت نامه، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1377 ، تهران.

5. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، 1382 .

6. غمامی، سیدمحمد، منصوریان، مصطفی، دادرسی اساسی تطبیقی )جمعی از نویسندگان(
پژوهشگاه شورای نگهبان، چاپ دوم، 139 5 ، تهران.

7. فاورو، لویی، دادگا ههای قانون اساسی، ترجمه عل یاکبر گرجی، نشر میزان، 1388 ،
تهران.

8. محمودی، جواد، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، نشر جنگل، 139 0 .

9. محسن زاده، آزیتا، دلیل و آیین اثبات در دادرسی اداری، مجد 139 8 ، تهران.

10 . موسی زاده، ابراهیم، دادرسی اساسی در جمهوری اسامی ایران، مرکز تحقیقات شورای
نگهبان، 139 0 .

11 . هداوند، مهدی، آقای یطوق، مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و
آیی نهای دادرسی منصفانه، انتشارات خرسندی، 1389 ، تهران.

12 . سوادکوهی فر، سام، آیین دادرسی اداری و تشکیلات قضایی جمهوری اسامی ایران،

پژوهشنامه حقوق خصوصی، سال اول، شماره اول، زمستان 139 1 . صص 9- 26 .

13 . فلاحزاده، علی محمد، تأملی بر پیرامون مفهوم ذ ینفع در دادرسی اداری، در تکاپوی
حقوق عمومی )مجموعه مقالات( جلد نخست، انتشارت جنگل، 1393 ، تهران، صص 603 - 610 .

14 . نجابت خواه، مرتضی، تحولات دادرسی اداری در پرتو قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری، در تکاپوی حقوق عمومی )مجموعه مقالات( جلد نخست، انتشارت جنگل،،تهران. صص 514 - 534 .

15-Javier Barnes، The Administrative Procedure in Comparative View، Oxford Hand-
.book of Comparative Administrative Law (edited by P. Cane), 2019 ،p7

16-PETER CANE ،ADMINISTRATIVE LAW ،FIFTH EDITION، OXFORD UNIVERSITY
PRESS،2011، p316

17-Peter Cane Adminstrative Trribunals and Adjudication Hart Publishing 2009 p87