تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی؛ قائمشهر، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی؛ قائمشهر، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

10.22034/mral.2022.1972502.1404

چکیده

ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه‌های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره‌نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت‌ نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of the covid pandemic on the government's functions in domestic and international law

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hosseini Navid 1
  • Karen Rohani 2
  • Amirreza Mahmoudi 3
1 PhD student, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University; Ghaemshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University; Ghaemshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

The emergence of a new disease called Corona in 2019 made the world face a new crisis that affected all aspects of human life. One of the goals of establishing the World Health Organization was the need to fight against epidemics that are beyond the borders of countries. However, the financial and technical opportunities needed to achieve their goals and the cooperation of the member countries were not always at the optimal level and are not. Experience has shown that half of the financial resources include voluntary contributions for specific programs, but the organization refuses to develop a binding legal rule regarding them. Covid-19 are acting according to the guidelines and guidelines of the World Health Organization. It should be noted that despite all the problems and some mistakes, the organization managed this process correctly with the experience gained from previous epidemics. In domestic law, with the occurrence of this crisis, the functions of the government have also changed, which can be discussed in the three areas of prevention, treatment and the creation of new administrative structures to manage and control the disease. The main question that this research seeks to answer is the investigation of the impact of Corona on the functioning of the government in domestic law as well as the international body in charge of health, namely the World Health Organization. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • domestic law
  • international law
  • World Health Organization
  • government functions
ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین­الملل عمومی، تهران: میزان، 1385.
عساکره، زینب، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی، زیر نظر: مصطفی منصوریان، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، 1399.
اصغرنیا، مرتضی، «چالش­ها و الزامات دولت­ها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت»، فصل‌نامه حقوق پزشکی، 1395، سال دهم، شماره 37.
آقابابایی، حسین، «مطالعه تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید 19، از مبانی قانونی تا تجویز مداخله کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، 1400، دوره هشتاد و پنجم، شماره 116.
آقایی طوق، مسلم، «بایسته­های حقوق اساسی مدیریت وضعیت اضطراری با تأکید بر کووید 19»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، 1401، ویژه‌نامه حقوق و کرونا، شماره 2.
حبیبی مجنده، محمد، «حق بر سلامتی در نظام بین­المللی حقوق بشر»، مجله حقوق بشر، 1386، دوره دوم، شماره 1.
راسخ، محمد، «مبانی و نظام حقوقی سلامت عمومی در وضعیت اضطراری»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، 1400، شماره 95.
شمس، عرفان، «اپیدمی و دولت تنظیم­گر»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، 1401، ویژه‌نامه حقوق و کرونا، شماره 2.
طاهرخانی، خیرالله و همکاران، «بحران کرونا و مسئولیت حقوقی بین­المللی دولت­ها در حوزه سلامت»، فصل‌نامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 1399، سال سوم، شماره 9.
عباسی، محمود و همکاران، «پاندمی کرونا؛ از ملاحظات حقوق بشری تا الزامات شهروندی»، فصل‌نامه حقوق پزشکی، 1399، سال چهاردهم، شماره 55.
فریادی، مسعود و مرتضی نجابت‌خواه، «چالش­های حقوق اداری در مدیریت شرایط اضطراری بهداشتی»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، 1401، ویژه‌نامه حقوق و کرونا، شماره 2.
مظفری، مصطفی و مرتضی میرزایی مقدم، «بررسی حقوقی نحوه عملکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از بحران کووید 19»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، 1401، ویژه‌نامه حقوق و کرونا، شماره 2.
مقدسی، محمدباقر و همکاران، «همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر حقوق و آزادی­های اساسی (مطالعه تطبیقی بلژیک، فرانسه و ایران)»، حقوق پزشکی، 1401، دوره شانزدهم، شماره 57.
نجارزاده هنجنی، مجید، «تحلیل حقوقی وضع محدودیت­های ناشی از همه‌گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جست‌وجوی اداره صلاحیت‌دار»، فصل‌نامه حقوق اداری، 1399، سال هفتم، شماره 23.
Aginam, Obijiofor , “Globalization of Infectious Diseases, International Law and the World Health Organization: Opportunities for Synergy in Global Governance of Epidemics”, New England Journal of International and Comparative Law, 2004, No. 11.
Bashford, Alison, “Global Biopolitics and the History of World Health”, History of the Human Sciences, 2006, 19(1).
Burci, Gian Luca, “The World Health Organization at 70: Challenges and Adaptation”, International Organizations Law Review, 2019, Vol. 16, No. 1.
Charles, John, Origins, History, and Achievements of the World Health Organization," British Medical Yearbook, 1968.
Isasi, Rosario M. ve Thu M. Nguyen, “The Global Governance of Infectious Diseases: The World Health Organization and the International Health Regulations”, Alberta Law Review, 2005, 43(2).
Lawrence, Laci S., “Jurisdictional Analysis of WHO and Interpol”, Journal of Biosecurity, Biosafety and Biodefense Law, 2012, No. 2.
McCarthy, Michael, “A Brief History of the World Health Organization”, The Lancet, 2003, 360.
Nakajima, Hiroshi, “Global Disease Threats and Foreign Policy”, Brown Journal of World Affairs, 1997, 4(1).
Sweileh, Waleed M., “Global Research Trends of World Health Organization's Top Eight Emerging Pathogens”, Globalization and Health, 2017, 13(9).
Weir, Lorna ve Eric Mykhalovskiy, “The Geopolitics of Global Public Health Surveillance in the Twenty-First Century”, in: A. Bashford (Der.), Medicine at the Border: Disease, Globalization and Security, 1850 to Present, London: Palgrave Macmillan, 2007.
Worsnop, Catherine Z., “Provoking Barriers: The 2014 Ebola Outbreak and UInintended Consequences of WHO's Power to Declare Public Helath Emergency”, Global Health Governance, 2017, XI(1).