بایسته های دولت کارآمد؛ مطالعه موردی دولت لیبرال مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی و اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/mral.2022.1971805.1400

چکیده

کارآمدی به عنوان مفهومی میان‌رشته‌ای خصیصه‌ای است که نهاد دولت به عنوان نقطه عزیمت در دانش حقوق عمومی، دوام مشروعیت و پایداری خود را به‌وسیله آن تضمین کرده و رضایت‌مندی شهروندان خود را تأمین می‌کند. از آن‌جا که نقشه راه حرکت یک دولت را اهداف مقرر در نظریه سیاسی پشتیبان آن مشخص می‌کند، مطالعه مختصات آن نظریه کلید یافتن بایسته‌های کارآمدی‌اش خواهد بود که در پژوهش حاضر، برای درک دقیق‌تر و بررسی عینی‌تر موضوع، نظریه نئولیبرالیسم به‌عنوان یکی از آخرین دستاوردهای نظری اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و مطالعات مربوط به حکمرانی مورد واکاوی قرار گرفته‌است. در این مطالعه تحلیلی-توصیفی که براساس داده‌های اسنادی به رشته تحریر درآمده است، نگارندگان به-دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که «مفهوم کارآمدی در ساحت دولت چیست و شاخصه‌های آن در نظریه لیبرالیسم مدرن کدام است؟» احترام به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تکریم جامعه مدنی، همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع قومی، حاکمیت قانون، عقلانیت سیاسی و تقدم منافع عمومی، التزام به اقتصاد آزاد، رقابتی و جهانی، نقش‌آفرینی هدفمند و تعدیل‌گر دولت در امور عمومی و نهادهای سیاسی و اقتصادی پویا، شفاف و قابل نظارت، مؤلفه‌های برجسته در راهبردهای دولت مبتنی بر نظریه لیبرالیسم مدرن‌اند که آن را در تحقق اهداف خود و پاسخگویی عملی به انتظارات شهروندان یاری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Essentials of an effective state; case study of the Neo liberal State

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Bostani 1
  • Asadollah Yavari 2
1 Department of Public and Economic Law,, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Effectiveness as an interdisciplinary concept is a characteristic that the government institution, as a point of departure in the knowledge of public law, guarantees its legitimacy and stability and ensures the satisfaction of its citizens. Since the road map of a government is determined by the goals set in the political theory that supports it, studying the coordinates of that theory will be the key to finding its effectiveness requirements, which in the present research, for a more accurate understanding and objective examination. Moreover, the theory of Neo liberalism has been analyzed as one of the latest theoretical achievements of thinkers in the field of public law and studies related to governance. In this analytical-descriptive study, which was written based on documentary data, the authors are looking for an answer to the question, "What is the concept of effectiveness in the field of state and what are its characteristics in the theory of modern liberalism?" Respect for the principles of democracy and human rights, respect for civil society, social solidarity and respect for ethnic diversity, the rule of law, political rationality and the primacy of public interests, commitment to a free, competitive and global economy, the purposeful and moderating role of the government in public affairs and dynamic, transparent and monitor-able political and economic institutions are prominent components in the state's strategies based on the theory of modern liberalism, which help it in realizing its goals and responding practically to the expectations of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • Effectiveness
  • Modern liberalism
  • Political legitimacy
  • Political theory
اسپرینگز، توماس، فهم نظریه­های سیاسی، ترجمه: فرهنگ رجایی، تهران: آگه، چاپ شانزدهم، 1400.
استار، پل، قدرت آزادی: نیروی راستین لیبرالیسم، ترجمه: فریدون مجلسی، تهران: ثالث، چاپ سوم،
برچیل، اسکات و آندرو لینکلیتر، نظریه­های روابط بین­الملل، ترجمه: سجاد حیدری­فرد، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم، 1392.
بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران: نگاه ­معاصر، چاپ یازدهم، 1393.
بشیریه، حسین، جامعه­شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نی، چاپ بیست ­و ­هشتم، 1399.
رضاییان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چاپ بیست و سوم، 1400.
روسو، ژان ­ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه: غلام‌حسین زیرک­زاده، تهران: قاصدک ­صبا، چاپ سوم،
سریع­القلم، محمود، عقلانیت و توسعه­یافتگی ایران، تهران: فرزان ­روز، چاپ هجدهم، 1399.
شوالیه، ژاک، دولت پسامدرن؛ مطالعه تطبیقی تحولات معاصر در حقوق اساسی و اداری، ترجمه: سید مجتبی واعظی، تهران: مجد، چاپ اول، 1396.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ بیست­ و ­چهارم،1400.
عجم­ اوغلو، دارون و جیمز ای. رابینسون، چرا ملت­ها شکست می­خورند؟ ریشه­های قدرت، ثروت و فقر، ترجمه: محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی­پور، تهران: روزنه، چاپ ششم، 1400.
قدوسی، محمدامیر، چهار نظریه درباره حکمرانی، تهران: نگاه معاصر، چاپ اول، 1399.
کاسز، سابینو، شکل­­گیری حقوق اداری: مطالعه تاریخی ـ تطبیقی حقوق اداری انگلستان و فرانسه، ترجمه: سید مجتبی واعظی، تهران: شهرداد، چاپ اول، 1392.
لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه: محمد راسخ، تهران: نی، چاپ اول، 1388.
وبر، ماکس، اقتصاد و جامعه، ترجمه: مصطفی ­عمادزاده، مهرداد ­ترابی­نژاد و عباس ­منوچهری، تهران: سمت، چاپ­ هفتم، 1399.
وینسنت، اندرو، نظریه­های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نی، چاپ نهم، 1392.
اخوان کاظمی، بهرام، «مقارنه جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، فصل‌نامه علمی پژوهش­های انقلاب اسلامی، 1393، دوره سوم، شماره 8، 109 تا 138.
افشاری، فاطمه، «نقد و بررسی نظریه­های دموکراسی نوین و عدالت اجتماعی در دولت حقوقی با تکیه بر آموزه­های هایک»، مجله اندیشه­های حقوق عمومی، 1399، سال نهم، شماره 2، 25 تا 44.
بیگدلو، مهدی، «نقش کارآمدی دولت و مهم­ترین عوامل آن در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، مجله پژوهش­های انقلاب اسلامی، 1399، شماره 32، 175 تا 200.
صیاد، محمدرضا، محمدعلی خسروی، علی شیرخانی و ملک­تاج خسروی، «تأثیر فرهنگ دولت­گرا بر کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، فصل‌نامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، 1397، سال هشتم، شماره 3، 27 تا 48.
لسانی، سید بهزاد، «دولت در اندیشه لیبرالیسم»، مجله اندیشه­های حقوق عمومی، 1394، سال پنجم، شماره 1 (8)، 69 تا 86.
لیپست، سیمور، «مشروعیت و کارآمدی»، ترجمه: رضا زبیب، مجله فرهنگ توسعه، 1374، سال چهارم، شماره 18، 10 تا 11.
مرادخانی، فردین، «تأثیر نظریه دولت در پیدایش حقوق اداری»، مجله حقوق اداری، 1395، دوره ­سوم، شماره 11، 35 تا 55.
ویژه، محمدرضا، «نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی»، مجله مدرس علوم انسانی ـ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 1389، شماره 4، 167 تا 191.
Bahmueller, Charles F., Johnston, Michael, Quigley, Charles N., Elements of Democracy: the fundamental principles, concepts, social foundations, and processes of democracy, Center for Civic Education, California, USA, 2005.
Bartelson, Jens, The Critique of the State, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2003.
Bentham, J., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Kitchener: Batoche Books, Ontario, Canada,
Denhardt, Robert, Theories of Public Organization, seventh edition, Cengage Learning Publication, Boston, USA,
Giddens, Anthony, The Nation-State and Violence, Polity Press, Cambridge, UK, 1985.
Keynes, M. J., The General Theory of Employment, Interest, and Money, Houghton Mifflin Harcourt, First edition, 2016.
Loader, H., T. H. Green: Political Theory and Liberalism. Mrs Humphry Ward and Greenian Philosophy, Palgrave Macmillan, Cham, 2019.
Rawls, J., A Theory of Justice, Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press; second edition, 1999.
Stuart Mill, J., Utilitarianism, Kitchener: Batoche Books, Ontario, Canada, 2010.
World Bank, World Development Report 1997: The State in a Changing World, New York: Oxford University Press, 1997.
B) Article
Benditt, T. M., “The Public Interest”, Philosophy & Public Affairs, 2 (3), 1973, 291–311.
Garcia-Sanchez, I. M., Rodriguez-Dominguez, L., & Frias-Aceituno, J.-V., “Evolutions in E-governance: Evidence from Spanish local governments”, Environmental Policy and Governance, 23 (5), 2013, 323–340.
Haunter, David, Kyobe, Annette., “Determinants of Government Efficiency”, IMF Working paper (International Monetary Fund), Volume 2008, Issue 228, 2008, 1-27.
Kaufman, B. E., “The Theoretical Foundation of Industrial Relations and its Implications for Labor Economics and Human Resource Management”, ILR Review, 64(1), 2010, 74–108.
Pye, L. W., “The Concept of Political Development”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 358 (1), 1965, 1–13.
Radice, H., “The Developmental State under Global Neoliberalism”, Third World Quarterly, 29 (6), 2008, 1153–1174.
Rothstein, B., & Teorell, J., “Defining and measuring quality of government”, In: S. Holmberg, & B. Rothstein (Eds.), Good Government: The Relevance of Political Science, Edward Elgar Publishing, 2012, 13-39.
Rutgers, M. R., & van der Meer, H., “The Origins and Restriction of Efficiency in Public Administration: Regaining Efficiency as the Core Value of Public Administration”, Administration & Society, 42 (7), 2010, 755–779.
Shaoguang, Wang, “Why is state effectiveness essential for democracy? Asian examples”, In: Fred Reinhard Dallmayr and Tingyang Zhao, Contemporary Chinese Political Thought, Debates and Perspectives, Kentucky, The University Press of Kentucky, 2012, 242-266.