کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

2 دانشیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران ،ایران

10.22034/mral.2023.562730.1386

چکیده

در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می‌گیرد که تابعی از کنش‌های سیاسی است. بدین‌ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه‌ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعیّن ‌یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه‌های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می‌شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعیّن آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می‌یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی‌طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلّی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه‌ای عدالت اداری و اصل تناسب تعیّن مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعیّن اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی‌های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of administrative justice concept in administrative justice court proceeding

نویسندگان [English]

  • Babak Baseri 1
  • Ali faghih habibi 2
1 Public law department, Law and humanities science, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The conception of administrative justice in any legal system is a function of political action. That is, it is more a product of the political agreement of the nation of land than a metaphysics conception. This concept primarily focuses on the fair distribution of resources and then on fair administrative decisions. Administrative justice is the basis for the structuring of the administrative system into an advanced legal system that applies to the equitable distribution of wealth through administrative law and legal principles derived from the customary concept and are sometimes defined in procedural and substantive principles in administrative court proceedings. Therefore, we are faced with a concrete concept that understands the system of administrative law and public law as defined by legal principles. These concepts are shaped by common social values and, after legal incorporation, their customary concept becomes legal. The concept of administrative justice in the judgments of the Administrative Justice Court has been expressed in two principles of impartiality and proportionality. The first principle deals with the concept of administrative justice procedures and the principle of proportionality of its substantive concept. Therefore, the most important application of the concept of administrative justice is to determine the legal principles that are relevant to it in administrative proceedings and in the jurisdiction of the administrative justice court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative justice
  • Hearing
  • Impartiality
  • Proportionality
  • Public interest
احمدوند، یاسر، عدالت اداری در حقوق ایران، تهران: جنگل، چاپ اول، 1390.
امامی، محمد و کورش استوارسنگری، حقوق اداری، تهران: میزان، چاپ هشتم،
راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک، چاپ دوم،
رنجبر، احمد، عدالت اداری، تهران: میزان، چاپ اول، 1395.
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر (، جلد اول)، تهران: شهر دانش، چاپ سوم،
کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران: صدای معاصر، چاپ ششم، 1390.
موسی­زاده، رضا، حقوق اداری، تهران: میزان، چاپ هشتم،
هابز، توماس، لویاتان، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نی، چاپ هفتم،
هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه،
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم)، تهران: سمت،
باصری، بابک، «جستاری بر مفهوم عدالت اداری»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، دوره بیست و دوم، زمستان 1398، شماره 88.
باصری، بابک، «عدالت اداری از منظر دیوان عدالت اداری»، در: «مجموعه مقالات بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: دانشگاه امام صادق،
باصری، بابک و محمدرضا ویژه، «هم­نشینی قراردادگرایی و منفعت عمومی در بافت عدالت اداری»، فصل‌نامه مطالعات حقوقی، دوره سیزدهم، تابستان 1400، شماره
رستمی، ولی و احمد رنجبر، «عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، بهار 1393، شماره
زارعی، محمدحسین و مهدی مرادی برلیان، «مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی»، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، دوره هفدهم، پاییز 1393، شماره
Bantas, Jürgen Habermas and Deliberative Democracy, Amazon, 2010.
Bell, John & Boyron, Sophie & Whittaker, Simon, French administrative law, Second edition, Oxford University Press, 1998.
Cianciardo, Juan, The Principle of Proportionality: the Challenge of Human Rights, 2010.
Simon, H. A., Administrative  Behavior,  New York: MacMillan, 1947.
Bendor, Ariel L and Tal Sela , “International Journal of Constitutional Law”, Oxford, Volume 13, Issue 2, (April 2015), pp. 530–544.
W., Cassinelli, “Some Reflections on the Concept of the Public Interest Author(s)”, Chicago journal, Vol. 69, No. 1, (Oct 1958).
COHEN, JOSHUA, “Reflections on Habermas on democracy”, Ratio Juris, Vol. 12, No. 4, (December 1999).
Vendel, Jason,” General Bias & administrative law judges”, Cornell law review, Volume 90, issue 3, (March 2005).
Jacobs, Laverne, “from Rawls to Habermas: Towards a theory of Grounded impartiality in Canadian administrative law”, Osgoode Hall law journal, Volume 51, Issue 2, (Winter 2014).
Rawls, john, “Justice as Fairness: Political not Metaphysical”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 14, No. 3, (Summer 1985).
Zubair, Muhammad and Sadia Khattak, “The Fundamental Principles of Natural Justice in Administrative Law”, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol. 4, No. 9, 2014, pp. 86-27.