حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،قاضی دادگستری

2 دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه شاهد تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،قاضی دادگستری

چکیده

چکیده : حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده‌ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه‌ی سیستم‌ها منحصربه‌فرد هستند و از ویژگی‌های متمایز بسیاری تشکیل شده‌اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرضِ به همان اندازه غایی است که تفاوت‌ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس‌ها در سطحی به‌قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه‌ی سیستم‌ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت‌ها به یک اندازه چالش‌آور است و تمرکز اصلی این مقاله‌ی تحقیقی است که نقاط‌قوت و ضعفِ توضیح ساختاریِ متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می‌دهد. با مطالعه‌ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم‌های تحت مطالعه آشکار می‌شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.
واژگان کلیدی: ساختار حکومت، نظارت قضایی، اداره‌ها، دادگاه‌ها

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Administrative Law and Political Structure

نویسندگان [English]

  • milad sharifimoghadam 1
  • mohammad hasanvand 2
  • masoud mahmoudvand 3
1 Master of Public Law
2 judge
3 Master student of public law
چکیده [English]

—Comparative Administrative law is a difficult subject. It is necessary to
steer a course between the assumption that all systems are singular, shaped by a
plethora of distinctive features that are never replicated elsewhere; and the equally
extreme assumption that differences are merely on the surface, such that if
propositions are stated at a sufficiently abstract level, then there will be
commonality between all systems. The ascription of cause and effect when
considering the rationale for differences is equally challenging, and is the principal
focus of this review article, which considers the strengths and weaknesses of a
structural explanation for divergence in administrative law in different countries.Study of comparative administrative law reveals commonality and difference
between the systems studied. That is axiomatic and self-evident. The depth of
the resulting similarities and divergences may be difficult to estimate, the
explanation for them even more so.
Keywords: government structure, judicial review, agencies, courts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: government structure
  • Judicial Review
  • agencies
  • courts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1399