پرسش‌های متداول

درجه علمی فصل نامه پژوهش های نوین حقوق اداری چیست؟

بر اساس آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۸ عناوین علمی پژوهشی و علمی ترویجی حذف شده و نشریات دارای مجوز از کمیسیون نشریات همگی واجد عنوان علمی بوده که بر اساس نمره ماخوذه در ارزشیابی سالانه رتبه بندی می گردند. بر اساس این آیین نامه نشریات تخصصب انجمن های علمی همگی نشریه علمی محسوب می گردند.

نحوه داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری چگونه است؟

ارزیابی مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های نوین حقوق اداری توسط دو داور و به صورت محرمانه و از طریق سامانه برخط نشریه انجام می پذیرد. بدیهی است انتخاب داوران توسط هیات تحریریه فصلنامه بر اساس شایستگی و تعهد علمی و با رعایت سیاست های حفظ بی طرفی و مدیریت تعارض منافع صورت می گیرد و داوران هیچ اطلاعی از هویت نویسندگان مقالات ندارند.

مدت زمان اتمام فرآیند ارزیابی مقالات چقدراست؟

با توجه به تعهد نشریه مبنی بر ارجاع مقاله به داوران مجرب حداقل زمان تعیین تکلیف وضعیت مقاله یک ماه ارزیابی می گردد در صورت نیاز به انجام اصلاخات ابن مدت افزایش خواهد یافت.  زمان چاپ مقالات بر اساس نوبت پذیرش مقاله و به فراخور تعداد مقالات دریافتی متغیر خواهد بود. مقالات کاربردی و بدیع در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت. 

آیا برای داوری و چاپ مقاله هزینه ای دریافت خواهد شد؟

با توجه به غیر دولتی بودن نشریه و اتکای نشریه بر منابع مالی داخلی به جهت تامین هزینه های چاپ، اداره سایت و دفتر نشریه مبلغ یکصد هزار تومان بابت هزینه داوری مقالات و در صورت پذیرش نهایی مقاله بر اساس نظر داوران مبلغ سیصد هزار تومان بابت هزینه چاپ از نویسنده اخذ خواهد.  این هزینه برای هر مقاله یکبار اخذ می شود و تعداد نویسندگان تاثیری در آن ندارد.

آیا دانشجوی مقطع دکتری یا کارشناسی ارشد امکان ارسال مقاله دارد؟

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند به صورت مشترک با اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانش آموختگان دکتری حقوق نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.