داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Arian Petoft حقوق عمومی پژوهشگر دانشگاه اشپیر آلمان/ استادیار دانشگاه مراغه
مسلم آقایی طوق حقوق عمومی پژوهشگر حقوق عمومی
وحید آگاه حقوق عمومی عضو هیت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی/ایران/ ایران
محمدامین ابریشمی راد حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
کورش استوارسنگری حقوق عمومی عضوهیات علمی دانشکده حقوق وعلوم انسانی دانشگاه آزاد شیراز
مینا اکبری حقوق عمومی پژوهشگر قوه قضاییه و مدرس دانشگاه
مهدی بالوی حقوق عمومی دانشیار پایه‌۷ گروه حقوق‌بین‌الملل‌وعمومی پردیس‌فارابی دانشگاه‌تهران
محمد جلالی استادیار دانشگاه شهید بهشتی نایب رئیس هیات مدیره انجمن حقوق شناسی
علی حاجی پور کندرود حقوق عمومی استادیار گروه حقوق, واحد ارومیه, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران.
سیداحمد حبیب نژاد حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمّد حسنوند حقوق عمومی دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه شاهد تهران
مصطفی خیری زاده مطالعات بنیادین حقوق اداری دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین المللٰ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
حمیدرضا دانش ناری مطالعات میان رشته ای دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا دانش ناری حقوق عمومی مدرس دانشگاه غیر انتفاعی صدرا
تقی دشتی دانشگاه باقرالعلوم
زهره رحمانی حقوق عمومی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران
سمانه رحمتی فر حقوق اداری تطبیقی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
محمدرضا رفیعی حقوق دادرسی اداری قاضی- دیوان عدالت اداری
محمد زرشگی حقوق عمومی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مرضیه سلمانی سیبنی حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران/ مدرس دانشگاه علم و فرهنگ تهران
خدیجه شجاعیان حقوق عمومی استاد یار گروه حقوق عمومی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران
روشنک صابری حقوق عمومی دانش آموخته مقطع دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران
زهرا عامری حقوق عمومی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بجنورد
بیژن عباسی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یونس فتحی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران
حامد کرمی حقوق دادرسی اداری استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران
علی مشهدی حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم
آیت مولائی حقوق عمومی گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. ایران.
مرتضی نجابت خواه حقوق دادرسی اداری دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا ویژه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی