الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دادیاردادستانی انتظامی مالیاتی مدرس دانشگاه

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه تهران

چکیده

الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The ideal model for guaranteeing the implementation of taxation in the light of the principles of governance

نویسندگان [English]

  • Reyhane Ameri 1
  • Seyed Javad Mirghasemi 2
  • vali rostami 3
1 Tax Law Enforcement Prosecution professor
2 Member of the Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 tehran university
چکیده [English]

The model of governance has emerged in many countries since the early 1990s as a purposeful way of governing and managing political and legal affairs. In the Iranian legal system, during the last two decades, some humanities thinkers have analyzed and explained the theory of good governance. Accordingly, in this study, considering the importance of taxes as one of the sustainable revenues of the government and shows the trust and obedience of citizens to the ruling system, the guarantee of tax performance has been examined in conjunction with the theory of governance.

The purpose of this study is to provide a favorable model for taxation from a legal perspective in accordance with the theory of good governance. In this article, the descriptive-analytical method is explained in the light of tax rules and regulations. The results indicate that the indicators of the mentioned theory have been observed to some extent in the Iranian tax legal system but the three elements of justice, transparency, and accountability have played a more prominent role than other indicators in formulating and presenting the desired tax model. Also, the size of the organization, scope and bureaucracy governing the administrative system of the country as a fundamental and general challenge, as well as the existence of conflicting rules or the lack of appropriate and up-to-date rules, Lack of proper understanding of the culture of paying taxes, etc. have been effective in weakening the proper system of guaranteeing the implementation of tax returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • to governance
  • Satanic tax
  • performance guarantee
  • Optimal Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 04 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1400