دادرسی اداری اختلافات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش وقفه مالیاتی (مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، سمنان

3 دانشیار گروه فقه و حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، سمنان

چکیده

چکیدهفاصله مابین زمان مقرر پرداخت مالیات و پرداخت واقعی آن را وقفه می گویند. بسیاری از پرونده ها، هنگام طرح در رسیدگی های اداری و هیأت های حل اختلاف، مودی را اقناع ننموده و به تبع آن، ارسال حجم عظیمی از پرونده ها به دیوان عدالت، تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان و تاخیر در قطعیت مالیاتها می شود. نظام دادرسی اداری کارآمد می تواند حل و فصل اختلافات را تسریع و از ایجاد وقفه از بابت تأخیر در وصول بکاهد. کارآمدیِ نخستین مرحله دادرسی با استفاده از ظرفیت حداکثری مواد (238) ق.م.م و (29) ق.م.ب.ا.ا در جهت رفع اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده به هیأتها و تعیین سقف پرونده هایی که در هیأتها مطرح می شود، منجر به تحقق حداکثری و به حداقل رساندن شکاف درآمدهای مالیاتی می گردد. این در حالی است که حق اعتراض به مثابه مهمترین حقوق می بایست در کلیه مراحل تضمین گردد. دیوان عدالت به وظیفه اصلی خود، نظارت بر اعمال اداری، متمرکز می شود. این مقاله در پی آن است با التفات به اصلاح نظام مالیاتی و نگاهی به نظام مالیاتی آمریکا، برخی از راهبردهای عملی تعیین شده در آن را به عنوان الگویی کاربردی مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

IRS Adjudication a Tool for Reducing the Tax Gap (A Comparative Study of The IRS ADJ in Iran and The United States)

نویسندگان [English]

  • farnaz arta 1
  • mohsen taheri 2
  • maryam aqaeebejestani 3
1 PhD Student in (Public Law), Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Department of Public Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Corresponding Author)
3 Department of Public Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract

The Tax Gap is the difference between the amount of tax that should, in theory, be paid to IRS, and what is actually paid. Tax related court cases extend the processing collection and delay tax certainty.An efficient tax IRS Adjudication can speed up the resolution of tax disputes and reduce delays and gap tax in collecting due to tax delays. Efficiency of the first stage of Tax Adjudication proceedings according to Article (238) of the Law on Direct Taxes and Article (29) of the Law on Value Added Tax resolve tax disputes of taxpayers and prevent the case from entering tax dispute to the Tax Courts.And The tax ceiling for the cases before entering the tax courts leads to the realization of maximum revenues and minimizing of the tax gap. However, the right to object, as the most important right of taxpayers, must be guaranteed at all stages of tax collection. The Court of Administrative Justice of Iran, as the supreme authority of administrative proceedings, concentrated on its main task, which is to control administrative rights and actions. This article seeks to consider some of the strategies, set out in it as a practical model by considering the reform of the tax system

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • The Right of Objection
  • Tax Adjudication
  • The Tax Gap

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1400