درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشاء قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار - موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

در حقوق ایران، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که اعتبار خود را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از متون قانونی می گیرد و می توان آن را قرارداد های نمونه با منشا ء قانونی نامید؛ این نوع قرارداد که نوعا" در قالب فرم نمونه تنظیم و تصویب می شود یا خود مقرره قانونی است یا از الزام و یا حتی در مواردی از اجازه قانونگذار ناشی می شود؛ این امر ویژگی و اصالت خاصی به این قرارداد می بخشد و بررسی و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احکام مختلف آن را ضروری می سازد. در این مقاله با هدف تبیین حدود و ثغور این نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد های مشابه، مفهوم، انواع، مصادیق مهم و ماهیت آن، همچنین جایگاه اصل حاکمیت اراده طرفین در فرایند انعقاد قرارداد مبتنی بر فرم نمونه و بویژه ضمانت اجرای تخلف طرفین از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانونی در تصویب متن نمونه به روش توصیفی - تحلیلی (استدلالی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد قراردادهای نمونه با منشاء قانونی ،به رغم شباهت با قراردادهای استاندارد، الحاقی و قراردادهای مقررات گذاری شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احکام ویژه خود را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

introduction on the model contract with legal origin

نویسندگان [English]

  • Akbar Merzanejad Joybari 1
  • Mansour Farsji 2
1 Associate professor- Higher Institute of Education, Research, Management and Planning
2 Ph.D. Student in private low
چکیده [English]

A type of model contracts is prevalent in the Iranian legal system, and its validity is directly or indirectly derived from legal text and can be called the model contract with legal origin. This type of contract , which is typically formulated and approved as a model contract, is itself legal regulation or has derived from legislator order or permission. this character gives a special feature to this contract and necessitate separate examining of legal dimensions and effects of it In this article with aim of specifying domain of mentioned contract and its differences and similarities upon similar contracts, is tried to be survey and analyze concept, types and important examples of the model contracts with legal origin and its nature, moreover, the limits of free will of the parties to conclude a model contract based on this form and especially the sanction of violation of terms of the model contract committed by the parties and the effect of violating the regulations on the process of the approval of the text of the model contract. the result of survey proves that the model contract with legal origin , despite its similarities with standard, adhesion and regulated contracts, are different from them in some of dimensions and has special effects and rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard contract
  • Adhesion contract
  • Model contract
  • Legal origin

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 30 دی 1400