اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با وجود این‌که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات‌گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی‌نفعان و همکاری دولت‌ها است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات‌گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه‌پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم‌گری اینترنت از سوی قانون‌گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری ‌گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته‌های تحقیق می‌توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم‌گری اینترنت در سطح بین‌المللی ظهور یافته است که می‌تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات‌گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات‌گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات‌گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این‌که در وضعیت کنونی، نظام مقررات‌گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت‌ها است. نهاد مقررات‌گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه‌ی مقررات‌گذاری با وجود حمایت‌های قانونی، اما هم‌چنان کاستی‌هایی دارد. مدل تنظیم‌گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی‌نفعان است و در زمینه‌ی مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت‌ها در زمینه‌ی مقررات‌گذاری اینترنت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Basic Principles of internet regulation

نویسندگان [English]

 • khadije akrami 1
 • hoda ghafari 2
 • vali rostami 3
1 Student of Public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although Internet law is a relatively new legal phenomenon, some of its principles are evolving. The five basic principles of Internet regulation include freedom of Internet communication, respect for privacy, the principle of territorial jurisdiction, stakeholder participation, and government cooperation. Therefore, the purpose of this study is a legal analysis of the basic principles of Internet regulation within the framework of legal standards, in addition to theorizing in this field, to be a guide for the regulation of the Internet by the national legislature of our country. This research is a descriptive-analytical type and the library method has been used to collect information and the necessary information is collected using the library method. Based on the research findings, it can be claimed that the basic principles related to Internet regulation have emerged at the international level, which can be a practical guide for countries in cyberspace regulation. The Internet regulation system in Iran is not appropriate in comparison with the basic principles of Internet regulation. The result shows that in the current situation, the Internet regulatory system seeks to maximize restrictions on the freedom of Internet communication. The regulatory body in this regard is generally the governmental appointed body. Internet privacy has deficiency in regulatory despite legal protections. The Internet regulatory model is a purely governmental model without the participation of stakeholders, and in the field of international partnership and cooperation, there is no willingness to cooperate with other governments in the field of Internet regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet Freedom
 • Privacy
 • Territorial Jurisdiction
 • Government Cooperation
 • Stakeholder Cooperation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 11 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 12 بهمن 1400