فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف‌شده در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران ـ شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت‌اجرا برای هریک‌از آنان امکان‌پذیراست. کارکرد مزبور علاوه‌بر تعریف سازوکار رسیدگی‌به تخلفات‌و جرایم صورت‌گرفته، پیشگیری از عدم‌تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می‌گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر‌ مناقصات و معاملات‌دولتی، باتوجه‌به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع‌‌عمومی به‌‌خود اختصاص داده‌اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق‌مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات ‌دولتی‌ آنسیترال (2011)، به ‌عنوان سندی جامع از الگوی ‌مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام‌ حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی ‌به‌ شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین ‌الملل و با بیشترین میزان انطباق ‌پذیری آن با قوانین ‌داخلی کشورهای‌ عضو طراحی‌کرده ‌است. مقاله ‌حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون ‌مزبور و مقایسه ‌آن با فرآیند رسیدگی ‌به ‌شکایات از مناقصات در ایران، سعی‌ نموده ‌است تا راهکارهای‌ کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین ‌فعلی نظام‌ حقوقی ایران ارائه‌ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The process of handling Tenders Complaints in the Uncitral Model Law on Public Procurement (2011) and comparing it with the process defined in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

 • davood hossein zadeh 1
 • bijan abbasi 2
 • hasan khosravi 3
1 PhD Student in Public Law, Department of Public Law, Faculty of Humanities, Tehran-North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Public Law, Faculty Member of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
3 associate professor,, payame noor university, tehran
چکیده [English]

It is possible to explain the effects of the laws by determining the performance guarantee for each of them. In addition to defining the mechanism for investigating violations and crimes committed, this function also includes preventing the citizens and law enforcement officers to violate. The role and position of Tender’s laws, include the large volume of turnover and transactions from public sources, has doubled the importance of examining this issue in the field of Tender’s laws. Uncitral Model Law on Public Procurement (2011) as a comprehensive document of the optimal model of tenders in line with the objectives of the legal system of tenders has designed the process of handling complaints of tenders based on the rules accepted by international law and with the highest degree of compliance with domestic laws of its members. The present study tries to provide practical solutions with the aim of reviewing and improving the efficiency of the current laws of the Iranian legal system by examining and extracting the criteria emphasized by the Model Law and comparing it with the process of handling complaints in tenders in Iran’s legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principles of fair trial
 • Handle complaints of tenders
 • Uncitral Model Law on Public Procurement
 • Iran&rsquo
 • s Tenders Law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 30 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اسفند 1400