تحدید حق مالکیت توسط کمسیون‌ ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی ‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تبریز، تبریز

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 ناصر رهبر‌فرش‌پیرا، استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهم‌ترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح‌های عمومی ‌واقع می‌شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده‌ لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون‌های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده‌اند، توسط هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Restriction of property rights by the Commission Article 5 of the Law on the Establishment of the Supreme Council of Urban Planning and Architecture in the Mirror of the Votes of the General Assembly of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

 • ahmad hoseinpoori 1
 • Ayat Mulaee 2
 • Naser RahbarFarshpira 3
1 PhD Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz Iran
2 Assistant Professors University of Tabriz,
3 Naser Rahbar Farshpira, Assistant Prof, Department of Public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Observance of laws and non-departure from the scope of legal authority is one of the most important conditions for the acquisition of lands and properties that occur within the scope of public plans, to the point of conflict between “securing the public interest” with “private property rights”, “community originality” with “individual rights” and the "rule of dominance" with the "rule of no harm". The purpose of the present study is to investigate the angles of illegal restriction of property rights of persons by approvals outside the authority of Article 5 commissions, which are reflected in the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice. Therefore, in this study, using a descriptive-analytical method, the most important opinions of the General Assembly of the Administrative Justice Court on the subject of research have been analyzed. The results show that the approvals of Article 5 commissions that have restricted the property rights of individuals by ignoring the principles and laws, the rules of Sharia and the departure from the scope of authority, have been annulled by the General Assembly of the Court of Administrative Justice. In this respect, the Court should be considered a symbol of the protection of private property rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Article 5 Commission
 • Restriction of Property Rights
 • Court of Administrative Justice
 • Private Property

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 04 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اسفند 1400