اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران‌زده سیستان به شمار می‌رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به‌وضوح نمایان می‌سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده‌گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات‌های تعیین‌شده ملاک عمل قرار داده‌اند. بااین‌حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست‌های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین‌شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل‌وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه‌ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Imposition of criminal and administrative penalties as a tool for water resources management (Case study of modern irrigation in Sistan plain)

نویسندگان [English]

 • Saeed Gohari 1
 • Seyed Hossein Hosseini 2
 • Abdolreza Javan Jafari Bojnordi 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Punishment reflected in judicial rulings is one of the tools of government governance in the field of protection and management of water resources in the new irrigation plan of the crisis-stricken plain of Sistan. In this regard, the explanation and analysis of the philosophical approach of the penitentiary institution clearly shows the strengths and weaknesses of the judiciary in dealing with water crimes. The results of this study, which was conducted by descriptive-inferential analysis, indicate that some courts have used the utilitarian approach and others the punitive approach in the prescribed punishments. However, the consequence of this dichotomy in the philosophical approach has rendered the policies of the justice system in the protection of water resources ineffective. The results of this study show that any amount of punishments determined by the general expectations of the local community and the capacity for a culture of compromise in resolving disputes between water resources stakeholders in this project, in addition to the capacity of religious teachings to pay less attention to the inefficiency of punishment. Will lead to water crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • water crimes
 • philosophy of consequentialism
 • philosophy of punishment
 • prevention of water crimes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401