مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

چکیده

عدم تمرکز از اساسی‌ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی‌های تبیین ‌شده توسط قانون‌گذار در ایران برای آن‌ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن‌ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می‌باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه‌ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concepts and examples of public non-governmental organizations in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

 • mahdi sheykh movahhed 1
 • mohamad javad Azadi 2
 • Mahdi Johari 3
1 Department of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Graduate of Master of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor, University of Judicial Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Decentralization is one of the most basic concepts of administrative law and one of the important contexts for the participation of the non-governmental sector in affairs, which is the granting of legal personality to independent non-governmental units and recognition of general executive authority and decision-making in public affairs by non-governmental organizations. Non-governmental organizations are a newer type of public institutions for which the concept and characteristics explained by the legislator in Iran are not quite clear, which has led to differences in their examples. Judicial and organizational, as well as the identification of competent authorities during the trial, conducting a comprehensive research in this regard is helpful. This article seeks to answer the question of what is the meaning of public non-governmental organization in the relevant laws of Iran and determine the criteria for its recognition. In this research, an attempt has been made to answer this question with a descriptive-analytical method, and in particular, two difficult cases and challenges of its possible examples, namely the city council and the football federation, have been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City Council
 • Principle of Decentralization
 • Rule of Law
 • Public Non-Governmental Organization
 • Judicial Procedure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 تیر 1401