بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مطالعه آرای قضایی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی

2 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22034/mral.2022.553740.1309

چکیده

تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری‌ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.

امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of imposing business taxes on banks and financial and credit institutions in the light of criticism of the procedure of the General Assembly of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

 • sajad Karimi Pashaki 1
 • Mahdi Khatib Damavandi 2
 • Ali mashhadi 3
1 University of Tehran-Farabi
2 Faculty of Law Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
3 qom
چکیده [English]

Approval of city tolls is one of the duties of city councils. In the matter of tolls belonging to the municipalities, the legislator has either directly assigned the task or delegated the authority to impose it to the city councils. Accordingly, many lawsuits have been heard in the General Assembly of the Court of Administrative Justice with the request to annul the resolutions mentioned, for which different results have been obtained, both annulment and non-annulment.

Possibility of approving this toll tariff, based on the votes of the General Assembly of the Court of Administrative Justice; Part 1 of Article 35 of the Law on the Organization of Islamic Councils of the country approved in 1982 with subsequent amendments and laws such as articles of the Law on Organization, Duties and Elections of Islamic Councils of the country approved in 1375 and the Law on Value Added Tax approved in 1387 and the law of the Fifth Development Plan and ..., Documented. In this article, using analytical-descriptive method, while examining the nature of the fees of business and professional rights of banks and financial and credit institutions and its legal possibility, especially in the case of state-owned institutions, critique the conflicting procedure of the General Board of Administrative Justice in handling cases. Relevant and it is determined that the reasoning bases of this judicial authority can be challenged in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taxes on the right of business of banks
 • city council
 • court of administrative justice
 • procedural criticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 تیر 1401