شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت‌های اضطراری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

3 دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم

چکیده

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه‌های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می‌شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه‌ها و برداشت‌هایی از شرایط استثنایی داشته‌اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت‌وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده‌اند که گرچه قرائت‌هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی‌های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exceptional conditions and exceptions to the rule of law (Case study of the approach of constitutional experts to emergency situations)

نویسندگان [English]

  • Ali mashhadi 1
  • Ali Daraee 2
  • sedigheh gharloghi 3
1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Qom University
2 Master of science Tabriz of university
3 phd student in public law at Qom University
چکیده [English]

The idea of the rule of law is a cornerstone of public law in the field of constitutional law and administrative law and has its application. This idea, in addition to its formal and substantive components, means the legitimacy of all decisions and powers of administrative and political officials. However, one of the exceptions to the rule of law is the exceptional circumstances in which, in certain critical situations, the application of the law is suspended and shaken and does not have the quality of implementation under normal circumstances. The main question in the present article is what are the views and perceptions of the exceptional conditions of the constitutional experts in the special period of suspension and emergency of 1979? The Basic Laws adopted the Ninth, Sixty-eighth, Seventy-eighth and Seventy-ninth Principles with the content of exceptional conditions. The authors have come to a descriptive-analytical conclusion that although there were wide-ranging readings with positions of restriction of human rights and freedoms in the Constituent Assembly, the final and majority attitude of constitutional experts is to accept exceptional conditions at different times with a reasonable approach. And he was disciplined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exceptions to the rule of law
  • basic principles of administrative law
  • emergencies
  • constitutional experts