چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشکده حقوق وعلوم انسانی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره

چکیده
درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.
کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Essence of administrative proceedings in Iran: proceedings in the administration or proceedings on the administration

نویسنده [English]

  • kourosh ostovar sangari
Faculity member of Shiraz Azad University
چکیده [English]

Essence of administrative proceedings in Iran: proceedings in the administration or proceedings on the administration
Abstract
In Iranian law, administrative proceedings are not very well known among the types of proceedings, which is why it is important to produce literature in this regard. The first thing about administrative litigation is to explain its meaning. What is meant by administrative litigation and what is this type of litigation overseeing is the main focus of this article.. In the existing literature, some have defined it as a well-known and precise concept without definition, and some authors have defined it as well. Has reviewed and critiqued its definitions It has also provided ten definitions and concepts, and it is believed that the administrative proceedings are essentially Darcy's administration and are subject to review by quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice.
Keywords: Administrative Procedure, Administrative Justice Court, Quasi-Judicial Authorities, Proceedings in the administration . Proceedings on the administration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Procedure
  • Administrative Justice Court
  • Quasi-Judicial Authorities
  • Proceedings in the administration . Proceedings on the administration