اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/babbasi
babbasiut.ac.ir


الف. تحصیلات

کارشناسی, 1375, حقوق, دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد, 1378, حقوق عمومی, دانشگاه تهران

دکتری, 1385, حقوق عمومی, دانشگاه نانت

ب. سوابق اجرایی

انجمن حقوق اساسی فرانسه، عضو، بین المللی، 1383/10/12، 1111/01/01

ج. آثار علمی

کتاب‌ها

1."روش پژوهش در دانش حقوق" تهران: انتشارات خرسندی، 1393.

2."مبانی حقوق عمومی" تهران: نشر دادگستر، 1393.

3."فرهنگ عامه روستاهای کوهپایه‌ای شرق گیلان" رشت: نشر گیلکان، 1393.

4."مبانی حقوق اساسی" تهران: انتشارات جنگل، 1393.

5."حقوق اساسی تطبیقی" تهران: نشر دادگستر، 1394.

6."حقوق اداری تطبیقی" تهران: دادگستر، 1395.

7. مشترک با علی سهرابلو"جایگاه شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران" تهران: انتشارات خرسندی، 1397.

8."حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" تهران: نشر دادگستر، 1397.

مقالات

9. "اصل رایگان بودن خدمات عمومی در پرتو قوانین و رویه قضایی ج. ا. ایران" حقوق اساسی 8، 17 (1388): 1-28.

10."خطر تخریب آثار تاریخی روستاهای گیلان" مجله فرهنگی گیله وا 21، 123 (1391): 41-42.

11."بررس و نقد رای شماره 4 مورخ 14/1/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات سازمان های اداری" فصلنامه رای 1، 1 (1392): 95-102.

12.مشترک با فاطمه کیا "اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین و مقررات و رویه قضایی ج. ا" فصنامه حقوق اداری 1، 1 (1392): 49-79.

13."قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یکجانبه" فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 42، 2 (1392): 125-145.

14. مشترک با مصطفی جعفری "تفکیک قوا و اختیارات در ایران باستان دوره اشکانیان و ساسانیان" حقوق اساسی سال دهم، 20 (1392): 115-146.

15."قواعد و شرایط اجرای اعمال اداری یکجانبه" فصنامه حقوق اداری سال یکم، 3 (1393): 35-69.

16."گزارش‌های کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی" فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) سال نهم، 35 (1393): 47-61.

17."مردم سالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی" حقوق اساسی سال یازدهم، 21 (1393): 67-99.

18."بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره" فصنامه حقوق اداری سال دوم، 5 (1393): 33-63.

19. مشترک با علی سهرابلو "شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عام الشمول" فصلنامه حقوق اداری دوم، 7 (1394): 11-31.

20. مشترک با حسن خانجانی موق "نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" مجله حقوقی کانون وکلای دادگستری همدان سال دوم، 5 (1394): 63-86.

21. مشترک با مرتضی رستمی "ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو" مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز هفتم، 2 (1394): 27-59.

22. مشترک با محمد مقیمی "تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر تحقق حقوق اجتماعی" حقوق اساسی سال یازدهم، 23 (1394): 113-140.

23. مشترک با مینا اکبری"نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی‌سازی ایران و آثار آن" فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه 21، 3 (1395): 23-48.

24. مشترک با علی سهرابلو "ضرورت در قانون اساسی ؛ مفهوم، مرجع تشخیص و نظارت" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 5، 15 (1395): 79-98.

25. "همسانی برخی از واژه‌های گویش گیلکی گالشی و زبان پهلوی." مجله فرهنگی گیله وا سال 25، 144 (1395): 34-35.

26."الزام به پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون جمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح" دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عداالت اداری 1، 3 (1395): 27-32.

27. مشتکر با مقصود عبادی بشیر"مبانی حقوقی یارانه های حزبی" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 47، 1 (1396): 27-50.

28. مشترک با مرتضی همتی "ترکیب مجلس دوم قانونگذاری و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در آن" فصلنامه علمی تخصصی حقوق عمومی سال نهم، دوره جدید، 13 (1396): 63-78.

29. مشترک با علی سهرابلو "شمول کسورات بازنشستگی بر فوق‌العاده‌های مصوب هیات امنای دانشگاه‌ها." دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عداالت اداری 1، 4 (1396): 13-28.

30. مشترک با مرتضی همتی "فلسفه وجودی مجلس دوم در دولت‌های یکپارچه و فدرال" حقوق اساسی 13، 25 (1396): 95-118.

31. مشترک با علی سهرابلو "بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه ها و مصادیق" مجله تحقیقات حقوقی 20، 4 (1396): 187-211.

32. مشترک با عثمان سالاری و علی اکبر گرجی "ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا" پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) 18، 2 (1396): 49-71.

33. مشترک با سید مجتبی حسینی الموسوی "قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی" فقه مقارن 5، 10 (1396): 17-54.

34. علی سهرابلو "نگاهی به آسیب‌های نظام حقوق عمومی کشور و راهکارهای اصلاح و توسعه آن" دو فصلنامه علمی ـ تخصصی علامه 17، 52 (1397): 61-96.

35.مشترک با مریم حیدری "بررسی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات سلامت در آمریکا" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 48، 1 (1397): 105-120.

36. مشترک با محمد حسین صادقی "نسبت‌سنجی صلاحیت‌های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور" فصنامه حقوق اداری 5، 15 (1397): 103-124.

37. مشترک با علی سهرابلو و احسان شهسواری "رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 48، 3 (1397): 639-659.

38. مشترک با علی بیاتی "نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانونم‌دار" فصلنامه دانش انتظامی 20، 3 (1397): 79-103