نویسنده = سجاد میری
کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت

دوره 5، شماره 17، دی 1402، صفحه 243-273

10.22034/mral.2023.562456.1385

جعفر شفیعی سردشت؛ سید محمد جواد ساداتی؛ سجاد میری