کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/mral.2023.562456.1385

چکیده

همه‌گیری ویروس کرونا زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج‌های متعدد همه‌گیری این ویروس هم‌اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه‌گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه‌ها قرار گرفت، عدم اطلاع‌رسانی کافی و به‌موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف‌نظر از تبعات عدم اطلاع‌رسانی کافی و به‌موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری‌ها، ویروس‌ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corona, the Intersection of the Right to Health and the Right to Information: An Inquiry into the Government's Responsibility

نویسندگان [English]

  • Jafar Shafiee Sardasht 1
  • Seyed Mohammad Javad Sadati 2
  • sajad miri 3
1 Law. Faculty of Law and Political Science. Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 judgeMA. in (criminal Law), Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Corona virus epidemic caused numerous economic, social, health, etc. problems all over the world. This virus showed the power of nature to the world again. The many waves of this virus epidemic continuously put the lives of citizens at risk. Among the most important issues that were noticed by citizens and media in Iran at the beginning of the Corona virus epidemic, was the lack of adequate and timely information from the government about the various aspects of the spread of this disease, especially in the field of prevention and treatment. Regardless of the consequences of not providing sufficient and timely information, the spread of the Corona disease caused the right to information in the field of health to be paid more attention. Based on this, citizens have the fundamental right to receive accurate information about diseases, viruses and other factors that threaten their health. On the other hand, related public institutions are also obliged to respect this right and will be held responsible if they do not do so. Therefore, the present study tries to identify the right to information in the field of health as a fundamental human right. Recognition of this right can be the basis for creating civil and even criminal liability for the government in case of fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Right to Information
  • Right to Health
  • Government Responsibility
دوره 5، شماره 17
سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1402
دی 1402
صفحه 243-273
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1402