کلیدواژه‌ها = اسناد بین المللی
سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی

دوره 4، شماره 10، فروردین 1401، صفحه 149-176

10.22034/mral.2021.539002.1189

محمد رضا الهی منش؛ حمید برزگری دهج