کلیدواژه‌ها = مدیریت امور محلی
چالش های استقلال شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 15، تیر 1402، صفحه 161-189

10.22034/mral.2022.532586.1158

پریسا آل اسحاق؛ فرامرز عطریان؛ محمدمهدی غمامی