سرآغازی بر حقوق بشر اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و حقوق دادرسی اداری دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An introduction to administrative human rights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Hosseini 1
  • Hassan Khosravi 2
1 M.A. in Public Law, Farabi Campus, University of Tehran, Iran & M.A. in Administrative Trial Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate professor, department of Public Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The penetration of human rights in administrative law due to the intersection of the people's relationship with the government has caused administrative law to be required to comply with rules that are rooted in the observance of citizens' rights in the administration and this has led to the emergence of a new concept of "administrative human rights". Human rights should protect the fundamental rights of human beings in the administration and the rules of administrative law should be under the protection of human rights standards. The purpose of this article is to explain the dimensions of administrative human rights and its examples in the three generations of human rights in a descriptive-analytical way to draw the position of human rights standards in the administration when providing public services or establishing public order by the government and its components. To express. According to the findings of this study, administrative human rights support the rights of individuals in the administration, especially where the observance of individual rights is directly related to the administration's decisions to bring about "good governance", regulate and restrict government power, Guarantee humanity and civil rights and dignity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration
  • Good Administration
  • Administrative Law
  • Human Rights
  • Administrative Human Rights

1. تاموشات، کریستیان، حقو قبشر، ) 1386 ( ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران:
بنیاد حقوقی میزان.

2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1385 .

3. عطریان، فرامرز، حقوق اداری تطبیقی، اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی
ایران و اتحادیه اروپا، تهران: میزان، 1396 .

4. مرکز مطالعات حقو قبشر، گزیده ای از مهمترین اسناد بین المللی حقو قبشر، تهران:
انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1382 .

5. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های عمومی، تهران: میزان، 1391 .

6. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران: سمت، 1386

7. هداوند، مهدی، علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آرا دیوان عدالت اداری
همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس
و آمریکا، تهران: خرسندی، 1395 .

8. جمشیدی، علیرضا، آرین پتفت، حقوق شهروندی در پرتو آیی نهای نوین اداری،
اخاق زیستی، سال 6، شماره 21 ، 1395 ، صص 23 - 50 .

9. صالحی، حمیدرضا، محمود عباسی، کرامت انسانی فصل الخطاب اندیشه های
دینی و تفکرات اخلاقی، فصلنامه اخاق زیستی، سال 5، شماره ۱۶، 1390 ، صص. ۷۸- ۳۹.

10 . قاری سیدفاطمی، سید محمد، تحلیل مفاهیم کلیدی حقو قبشر معاصر؛ حق،
تعهد، آزادی، برابری و عدالت، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33 ، 1380 ، صص 209 - 265 .
11-Cruft, R, Liao, S. Matthew, Renzo M. The Philosophical Foundations of Human.
Rights: An Overview, Philosophical Foundations of Human Rights, Philosophical Foun-
.dations of Law. Oxford: Oxford University Press, 2015

12-Ellis-Jones, I., Essential administrative law, Australia, Cavendish publishing, 2001
13-Oxford dictionary of law, Oxford university press, sixth edition, 2006

14-Stott, D. Felix, A, principles of administrative law, UK. Cavendish Publishing Lim-
.ited, 1997

15-Boughy, J. «the use of administrative law to enforce human rights, 17 AJ Admin
L25, 2009

16-Branson, C. «sing human rights to inform administrative decision-making,»Commission
– General, Speech to the Council of Australasian Tribunals, 25 August 2009

17-Benedek, W. «uderstanding human rights (manual on human rights education) European
Training and Research Centre for Human Rights, 2012

18-Cheshmedzhieva, M»the rghts of good administration, American international
journal of contemporary research, vol. 4, No. 8, 2014

19-Dyzenhaus, D. «the principle of legality in administrative law: internationalisation.
»Oxford university commonwealth law journal, 5-34, 2001

20-Erzsebet, C. «consular Protection Policy of the EU in the View of Good Administration,
papers presented at the conference of contemporary issues of public administration’on
26th April 2017

21-Harlow, C. «Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values.»The
European Journal of International Law Vol. 17 No.1, 187–214, 2006

22-Rusch, W. «administrative procedures in EU members states, conference on Public
.Administration Reform and European Integration, budva, Montenegro, 2009

23-Saul, B «Australian administrative law: the human rights demension, Sydney law
.school, legal studies research No. 08/124, 2008

24-Schiffner, L «Right to Good Administration in the Context of Third Country Nationals,
papers presented at the conference of contemporary issues of public administra-
.tion’ on 26th April, 2017

25-Sever, T. rakar, I. kovac, P «protecting human rights through fundamental principles
of administrative procedures in eastern europe, law and Economics Review, 5 (4),249–275, 2014
26-Theodore, F «Principles governing good administration» IEuropean Public Law,
.Volume 11, Issue Kluwer Law International, 2005

27-Vala Kristjansdottir, M «Good Administration as a Fundamental Right: Icelandic
.Review of Politics and Administration Vol. 9, Issue 1, p 237-255, 2013

28-Van biven, T «human rights and rights of people, European Journal of International
.Law, No. 6, 1995

29-Walters, Gregory J «human rights in theory and practice.»Metuchen, New Jersey
& London: Scarecrow Press, and Pasadena, CA & Englewood Cliffs, N.J., Salem Press,
.1995

30-Weissbrodt, D «The Administration of Justice and Human Rights, 1 City U. H.K.
.L. Rev. 23, 2009