دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دی 1399، صفحه 1-204 (سال دوم ، شماره پنجم، زمستان 1399) 

مقاله پژوهشی

سرآغازی بر حقوق بشر اداری

صفحه 11-32

10.22034/mral.2020.138221.1064

محمد جواد حسینی؛ حسن خسروی


شماره‌های پیشین نشریه

سال دوم ، شماره پنجم، زمستان 1399
سال دوم ، شماره چهارم، پاییز 1399
سال دوم ، شماره سوم، تابستان 1399
سال دوم ، شماره دوم، بهار 1399