جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران, تهران, ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق، پردیس فرابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان‌بار این جرایم از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه‌های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه‌های افتراقی شدن مانند پیش‌بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است.
این مقاله پس از شناسایی جلوه‌های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم‌ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Differential Proceeding Administrative Crimes in the Light of Principles of Fair Trial

نویسندگان [English]

  • shahnaz asadinia 1
  • abbas mansourabadi 2
1 PhD Student, University of Tehran. Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Criminal Law, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

substantiation of administrative crimes, actions against the perpetrators through administration of punishment, assistance controlling the administrative system, as a result earning the trust of people together with the irreparable damages of these crimes necessitate making special regulations for their prosecution. Differential formal features of criminal policy concerning administrative crimes include criminal organization and jurisdiction, hearing procedure, and substantive evidence. However, some of these differential features such as assigning long prescription for issuing a sentence and prosecution, increasing the scope of complaint or incrimination, appointing a Ministry of Intelligence officer as one of the bailiffs, preferring a charge against somebody, referring the case to higher courts, speed and certainty of hearing, the priority of guilty circumstances over the presumption of innocence, the priority of the principle of freedom of obtaining evidence over the principle of privacy protection, and the priority of the principle of freedom of obtaining evidence over the principle of the legitimacy of the way evidence is obtained inhibit the realization of fair trial principles and guarantees such as the presumption of innocence and rights of the accused including the right to have enough time to be prepared for the trial and the right to go on trial at a proper time. Identifying the differential features of the administrative crimes proceedings within the governing regulations and comparing them with the principles of the fair trial, this paper also addressed the items not covered by these principles and the discriminative approach and made several useful suggestions

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative crimes
  • penal policy
  • differential proceedings
  • principles of fair trial
  • manifestations
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ نهم، تهران: وزارت فرهنگ
و ارشاد اسامی، 1380 .

-2 آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ ششم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1384 .

-3 آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات
سمت، 1383 .

-4 عدالت کیفری )مجموعه مقالات( جلد اول، تهران: انتشارات گنج دانش، 1376 .

-5 افشارنیا، طیب و مبین، حجت، اطاله دادرسی و توسعه قضایی، چاپ اول، تهران:
انتشارات خرسندی، 1389 .

-6 بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازا تها، برگردان محمدعلی اردبیلی، چاپ چهارم،
تهران: نشر میزان، 1380 .

-7 بوریکان، ژاک، بزهکاری سازما نیافته در حقوق فرانسه، برگردان علی حسین
نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 21 - 22 ، 1376 تا 1377 .

-8 پرونده کلاسه 86 / 1193 / 32 - شماره دادنامه 104 مورخ 30 / 10 / 1386 .

-9 تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: بنیاد
حقوقی میزان، 1388 .

-10 مطالعۀ تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر،
فصلنامۀ تخصصی فقه و حقوق، شمارۀ 16 ، 1387 .

-11 جوانمرد، بهروز، آیین دادرسی کیفری اختصاصی در جرائم سازما نیافته
فراملی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 1393 .

-12 خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزای بی نالملل، چاپ دوم، تهران: انتشارات
شهر دانش، 1390 .

-13 دبلیو نیوبور، دیوید ، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا، برگردان
حمیدرضا قراگزلو، چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389 .

-14 دفتر بهبود ارزیابی عملکرد مدیریت، طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با
فساد و ارتقاء سامت در نظام اداری، سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور، 1390 .
15 قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقو قبشر، چاپ اول،
قم: انتشارات حقوق امروز قم، 1390 .

-16 محمودی جانکی، فیروز، حق دفاع متهم، گزیده مقالات برای ارتقاء دانش دست
اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد 1، تهران: انتشارات سلسبیل، 1384 .

-17 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، بهترین راهکارها برای حمایت
از شهود در پرونده های کیفری مربوط به جرائم سازما نیافته، چاپ اول، تهران:
روزنامه رسمی، 1388 .

-18 معصومی، سیدمحمد، پیشگیری از فساد مالی و اقتصادی در حقوق ایران،
پایا ننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم-شناسی دانشکده معارف اسامی و حقوق
دانشگاه امام صادق)ع(، 1382 .

-19 نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حبیب زاده، محمد جعفر زاده و بابایی، محمد علی،
جرائم مانع )جرائم بازدارنده(، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 37 ، 1383 .

-20 نظریات شماره 3556 / 7 مورخ 1/ 5/ 1382 و 7447 / 7 مورخ 21 / 8/ 1381

21-Abadinsky, H. Organized Crime, 4th Ed, Chicago:19942

22-Ackreman, R (S). Corruption and Government: Causes, Consequences and Re�
.form. Cambridge: Cambridge University Press,1999

23-Bacigaloupe, E. The Use of Technical Means in International and Surveillance of
private Commiunication, Towards a European Criminal Law Aginst Organized Crime,
.Vincenzo Milltello, Freiburg:2001

24-Dworkin, G. Philosophy of law, edited: Feinberg and Goleman, Wads Worth, 6th
.Edition,2000

25-Extradition, T. Encyclopedia of public international law, Vol 8, North-Holland:
.1985

26-Report ot the Expert Group Meeting on corruption and its Financial Channels
.Paris, 30 March to 1 April 1999, I.C.6 ( f), and I.D.II,2000