قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه حقوق, واحد ارومیه, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران.

چکیده

چکیده:
روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می‌گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می‌گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد‌های نظارتی بر اداره علی‌الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می‌باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.
کلیدواژه :
اصول اداره خوب، اراضی زراعی، باغ ها، چالش‌ها، حفظ کاربری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Law on the Conservation of the Use of Agricultural Lands and Gardens in the Light of the Principles and Criteria of Good Administrative

نویسندگان [English]

  • Amin Banazadeh Ardabili 1
  • Naser Rahbar Farshpira 2
  • ali Hajipour Kondroud 3
1 , MA. in Public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Prof, Department of Law, Oromiyeh Branch, Islamic Azad University, Oromiyeh, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The implementation process of the Law on Conservation of Use of Agricultural Lands and Gardens is carried out by an administrative authority, and from this point of view, the mentioned process must be in compliance with the criteria and principles of "good management". Accordingly, addressing the conditions and process of law enforcement from the perspective of public law is an undeniable necessity. In this regard, in the present article, by descriptive-analytical method, the compliance of current laws and regulations in the field of implementation of the law on protection of agricultural lands and gardens outside the cities with the criteria of the principles of administrative law has been examined and finally it has been concluded that In the laws in question, The principle of legality is observed more than other principles. The principles of presenting the reasons for administrative decisions, access to the file, observing the reasonable deadline are relatively observed, and the principles of neutrality and independence, legitimate expectation, appropriateness and hearing are generally not applied, and the principle of compensation to citizens In particular, the Court of Administrative Justice is enforceable. Therefore, the mentioned principles have not been paid much attention and observance, and this shows the need to review and amend the existing laws in order to achieve a more desirable and more defensible process.
Keywords:
Principles of good management, agricultural lands, gardens, challenges, land use conservation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of good management"
  • agricultural lands"
  • gardens"
  • challenges"
  • "
  • land use conservation"
سازمان امور اراضی کشور، مجموعه قوانین و مقررات حفظ اراضی زراعی و باغ­ها، تهران: انتشارات نویسنده، 1397.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: دانشگاه تهران، 1390.
عطریان، فرامرز، حقوق اداری تطبیقی، اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، تهران: نشر میزان، 1396.
کریمی، خدیجه، عدالت اداری، تهران: نشر میزان، 1395.
موسوی مقدم، محمد، تغییر کاربری تحلیل و نقد رویه قضایی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قم: انتشارات حقوق امروز، 1398.
موسی‌زاده، ابراهیم، حقوق اداری، تهران: دادگستر، 1398.
هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی‌های عمومی، تهران: نشر میزان، 1391.
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: انتشارات سمت، 1389.
هداوند، مهدی، علی مشهدی. اصول حقوق اداری، تهران: انتشارات خرسندی، 1391.
رحمانی، زهره، مطالعه تطبیقی حق اداره خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب، فصل‌نامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، تابستان 1399، شماره 3، صص 194-167.
رضایی‌زاده، محمدجواد و فرامرز عطریان، اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، زمستان 1393، شماره 10، صص 111-91.
ضیایی، رضوان، قدرت‌الله نوروزی و سید عبادالله جهان‌بین، تأملی بر حق مکتسب در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، فصل­نامه حقوق اداری، تابستان 1394، شماره 8، صص 143-162.
قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی مصوب 1385.
قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.
آئین‌نامه اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب 1386.
دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (1) مادّه 1، نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مصوب 1386.
دستور­العمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ­ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک­ها و طرح هادی روستاها مصوب 1386.
دستورالعمل اصلاحی نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ­ها موضوع تبصره (2) الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب 1395.
دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت­های موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده 1 و تبصره (1) اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب 1386.
دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 11 آئین­نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب 1386.
Hofmann, Herwig C.H., Gerard C. Rowe and Alexander H. Türk. Administrative Law and Policy of the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Leach, P. Taking case to the European Court of Human convention on Human Rights. 2nd Ed. London: Oxford University, 2005.
Stott, David and Alexandra Felix. Principles of Administrative Law, London: Cavendish Publishing Limited, 1997.
Thomas, R. Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Oxford: Hart Publishing, 2000.
Livio, G., Gergeta Modiga and Gabriel Avramescu. “The Right of Access its Own File,” Acta universitatis danubius 6, 2012, pp. 111-116.
Papayannis, D. “Independence, impartiality and neutrality in legal adjudication,” Journals openedition 28, 2016, pp. 33-52.
Stein, R. “Rule of Law: what does it mean?” The Minnesota Journal of Int'l Law 18, 2009, pp. 293-303.
Laws
The Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in December 2000 at the Nice Summit.
The European Ombudsman, The European Code of Good Administrative Behavior, 2001, office for official publications of the European Communities (L-2985 Luxembourg, 16 pages).
Aqib Aslam, Mohd, Principles of Natural Justice in the Light of administrative Law, Legalserviceindia, http://www.Legalserviceindia.com, (last visited on 22/02/2020).