دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، مهر 1400، صفحه 1-260 (سال سوم، شماره هشتم ، پاییز 1400) 
واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران

صفحه 135-162

10.22034/mral.2021.527942.1139

سید حسین رحیمی مقدم؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مرتضی نجابت خواه


شماره‌های پیشین نشریه

سال سوم، شماره نهم، زمستان 1400
سال سوم، شماره هشتم ، پاییز 1400
سال سوم، شماره هفتم ، تابستان 1400
سال سوم، شماره ششم ، بهار 1400