بررسی مقایسه ای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق و وکیل دادگستری

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of oversight on the implementation of municipal budgets in Iran and France

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Ameri 1
  • Vali Rostami 2
1 PhD in Law & Lawyer
2 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science- University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

One of the steps of municipal budgeting is monitoring the budget enactment. For the appropriate and proper budget enactment, it is essential to define mechanisms to oblige the municipality to implement the budget properly. Due to the deviations that occur in the implementation phase, monitoring the correct execution of the budget is necessary. In the current study, the pertinent laws and regulations in Iran and France regarding the supervision of the implementation of municipal budgets and the way this supervision have been investigated. Some of the supervision methods the two legal systems are equivalent, but the existence of some differences in the two legal systems understudy has led to the use of different methods. Studies reveal that in the French legal system, processes are defined that lead to good supervision over the implementation of municipal budgets, but in the Iranian legal system, there are inadequacies in this regard. By adapting some mechanisms to monitor the implementation of municipal budgets in France, it is possible to address the shortcomings of the process of monitoring the implementation of municipal budgets in Iran significantly.

Key words: Budget Liquidation, Administrative Court, City Council, Supreme Audit Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget Liquidation"
  • Administrative Court"
  • City Council"
  • "
  • Supreme Audit Court"
اصلانی، رشید، مالیه شهرداری‌ها: بودجه شهرداری «دولت‌های محلی و شهرها»، تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1387.
امامی، محمد و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران: میزان، 1389.
راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک، 1388.
رحمتی، محمدحسین، اداره امور سازمان‌های محلی در ایران (شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، 1391.
زمانیان جهرمی، علی، حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری‌ها، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.
سعادت آملی، شهرام، اصول بودجه‌نویسی و اجرای بودجه در شهرداری‌ها، تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1390.
عباسی، بیژن، گفتار دوم: نظارت دولت مرکزی بر واحدهای محلی در حقوق اداری فرانسه، در گرجی ازندریانی علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق عمومی، تهران: جاودانه، جنگل، 1393.
عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران، 1389.
الماسی، حسن و ابوالفضل اشرفپور، شناسایی منابع قانونی و حقوقی تفریغ بودجه و جایگاه دیوان محاسبات کشور در تهیه آن، نشریه بررسی‌های حقوقی، شمارۀ 5، بهار و تابستان 1392، صص 105‑142.
عامری، زهرا، «نظارت سیاسی در نظام حقوق اساسی ایران در تطبیق با اندیشه علوی (با تأکید بر نهج‌البلاغه)»، رسالۀ دکتری حقوق عمومی، قم: دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، 1393.
ملکوتی هشجین، سید حسین، «نظارت قضایی بر قانونمندی اعمال اداری مطالعه تطبیقی در نظام حقوق انگلیس و ایران»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، قم: دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس قم)، 1389.
وبگاه رسمی دیوان محاسبات کشور به نشانی
www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&sub=0&PageId=1233(1394/06/21)
Albert, Jean-Luc et Luc Saïdj. Finances Publiques, Paris: Dalloz, 2013
Bourdin, J. Les finances communales. Paris: Economica, 2008.
Coblentz, Jean-Pierre et Le Calvez, Rozenn. le budget communal: Mode d'emploi. Voiron: Territorial, 2013.
Labie, F. LA COMMUNE: SA GESTION BUDGETAIRE. Paris: Broché, 1992.
Picard, Ch. et Franck Sottou. Le budget local en pratique; savoir lire, préparer, voter et analyser un budget communal, Paris: Le Moniteur, 2004.
Valembois, F. Réussir son budget communal. Paris: Berger-Levrault, 2015.
Bertucci, J. ‘‘le contrôle des budgets des collectivités locales par les chambres régionales des comptes’’, dans: Center universitaire de recherches administratives et politiques de Picarde le financement du développement local, PUF, 1995, p.137-145.