شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی( مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می‌باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the indicators of administrative effectiveness of the administrative system with fuzzy Delphi approach (Case study: North provincial courts)

نویسندگان [English]

  • mohammad ali mostafapour 1
  • Roohalla samiee 2
  • Mahmood Reza Mostaghimi 3
1 PhD Student, Department of management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Prof., Department Management, School of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Aliabad Katoul, Iran
3 Department of management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and rank the indicators affecting the health of the administrative system with the fuzzy Delphi approach in the courts of the northern provinces. Due to its nature; It is descriptive and according to the defined goal, it is of practical type and based on the method of doing it, it is a survey. The research community consists of selected experts and university professors in the field of administrative health system. Data collection tools are interviews and questionnaires and fuzzy Delphi technique has been used. In total, a questionnaire was sent to 50 identified experts and university professors. To determine the sample size, the census method was used, so the number of sample size was 50 and the research sampling method is judgmental sampling and snowball sampling. Achieving the objectives of the research, using the fuzzy Delphi method in identifying 37 main factors affecting the administrative health system, weighting the factors or criteria of the proposed model and classifying them into four general groups: intra-organizational, behavioral, external and environmental. The results of this study can be used as a criterion for assessing the health of the administrative system of justice in the northern provinces and help human resources and organizational behavior experts in the process of pathology and improvement of the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative system
  • administrative health
  • fuzzy Delphi technique
  • justice
بیاتی ، علی ، ارونتن ،محمود . نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان. فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، دوره 3، شماره 6،1400. صص 110-135
جمشیدی، محمد.بررسی نقش دولت الکترونیک در سلامت نظام اداری و ارائه ی مدلی مبتنی بر کارکردهای دولت الکترونیک جهت مقابله با فساد اداری.1392. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
پاکدامن، خدانظر ، منشی زاده، مسعود.( ۱۳۹۵). بررسی عوامل موثر بر سلامت اداری در دستگاه های دولتی خراسان شمالی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، باتومی - کشور گرجستان،1395،موسسه سرآمد همایش کارین
پیریایی، معصومه، دانش فرد ، کرم اله. بررسی مقایسه ای وضعیت سطوح نهادی، اداری و فنی با توجه به شاخص های نظام سلامت اداری در سازمان های دولتی، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره 18،1396.صص185-208.
رجائی، زهرا، دانش فرد ، کرم اله، فقیهی، ابوالحسن. زیرساخت های ضروری جهت خط مشی گذاری (سیاستگذاری) موفق در حیطه سلامت نظام اداری، نشریه مدیریت شهری، شماره 46  ،1396، صص363-374
کلوندی، حدیث ، نیکونهاد ،حامد. مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری، فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، دوره 3، شماره 7،1400. ص 85- 220.
معمارزاده طهران ، غلامرضا، نجفی، مهناز.شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 30،1396،صص41-48
یعقوبی،نورمحمد و یوسفی ،حلیمه..سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری: مطالعه تاثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری از دید کارکنان دانشگاه بیرجند، حقوق اداری،سال دوم،شماره7،1396،صص113-142.
 
Anupama Singh  and  Sumi Jha," Assessment of organizational health model using multi-group invariance analysis",Organizational Behavior, 2017,proceedings.aom.org.
Arne Orvik and Runo Axelsson," Organizational health in health organizations: towards a conceptualization", Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2012. pp.23-41
Asgharinajib ,Maryam, Sohrabi, Rohollah & Hamidi ,Kambiz," Identification and Ranking Paramount Factors Affecting the Organizational Health Using AHP Method (Case Study: Gas Transmission Office in Area ", Asian Social Science; Vol. 12, No. 3,2016.pp.71-84.
Ciara Mary Close, Tania Bosqui, Dermot O’Reilly, Michael Donnelly, Anne Kouvonen, "Migrant mental health andrepresentation in routine administrative registers", International Journal of Migration, Health and Social Care, Vol. 14 Issue:1, 2018,pp.82-95,
Schnell, S. International Policy Diffusion and Domestic Policy-Making: the Case of Two Transparency and Anticorruption,2014, . p:1-13