اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با وجود این‌که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات‌گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی‌نفعان و همکاری دولت‌ها است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات‌گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه‌پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم‌گری اینترنت از سوی قانون‌گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری ‌گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته‌های تحقیق می‌توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم‌گری اینترنت در سطح بین‌المللی ظهور یافته است که می‌تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات‌گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات‌گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات‌گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این‌که در وضعیت کنونی، نظام مقررات‌گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت‌ها است. نهاد مقررات‌گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه‌ی مقررات‌گذاری با وجود حمایت‌های قانونی، اما هم‌چنان کاستی‌هایی دارد. مدل تنظیم‌گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی‌نفعان است و در زمینه‌ی مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت‌ها در زمینه‌ی مقررات‌گذاری اینترنت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Basic Principles of internet regulation

نویسندگان [English]

  • khadije akrami 1
  • hoda ghafari 2
  • vali rostami 3
1 Student of Public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although Internet law is a relatively new legal phenomenon, some of its principles are evolving. The five basic principles of Internet regulation include freedom of Internet communication, respect for privacy, the principle of territorial jurisdiction, stakeholder participation, and government cooperation. Therefore, the purpose of this study is a legal analysis of the basic principles of Internet regulation within the framework of legal standards, in addition to theorizing in this field, to be a guide for the regulation of the Internet by the national legislature of our country. This research is a descriptive-analytical type and the library method has been used to collect information and the necessary information is collected using the library method. Based on the research findings, it can be claimed that the basic principles related to Internet regulation have emerged at the international level, which can be a practical guide for countries in cyberspace regulation. The Internet regulation system in Iran is not appropriate in comparison with the basic principles of Internet regulation. The result shows that in the current situation, the Internet regulatory system seeks to maximize restrictions on the freedom of Internet communication. The regulatory body in this regard is generally the governmental appointed body. Internet privacy has deficiency in regulatory despite legal protections. The Internet regulatory model is a purely governmental model without the participation of stakeholders, and in the field of international partnership and cooperation, there is no willingness to cooperate with other governments in the field of Internet regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Freedom
  • Privacy
  • Territorial Jurisdiction
  • Government Cooperation
  • Stakeholder Cooperation
انصاری، باقر، حق بر حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت، 1391.
انصاری، باقر، حقوق رسانه، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت، 1390.
قاجار قیونولو، سیامک، مقدمه حقوق سایبری، تهران، انتشارات میزان، 1386.
ابدی، سعیدرضا، تنظیم مشارکتی مالیاتی، الگوی جدید در نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 71، 1394.
افتخار­جهرمی، گودرز؛ اسلامی، ابراهیم، نحوه اعمال صلاحیت دادگاه­ها در رسیدگی به جرائم فضای مجازی، مجله حقوقی دادگستری، شماره هشتاد و هشتم، 1393.
اکرمی، خدیجه؛ غفاری، هدی و رستمی ولی، «دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 1400.
امام­وردی، محمدحسن، ماهیت­شناسی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق خصوصی، دوره 14، شماره 2، 1396.
انصاری، باقر، حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام-تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، 1383.
جلالی ­فراهانی، امیرحسین، صلاحیت کیفری سایبری در پرتوی قوانین داخلی، حقوق فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مجموعه مقالات). تهران: انتشارات روزنامه رسمی جمهوری­اسلامی­ایران، 1385.
رضایی، مهدی؛ بابازداده مقدم، حامد، اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42، بهار 1393، ص 54.
سعد، علی، درآمدی بر سیاست های فیلترینگ سایت های اینترنتی، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، سال اول شماره 2، 1394.
فتحی، یونس؛ شاه مرادی، خیراله،گسترده و قلمرو حریم خصوی در فضای مجازی، مجله حقوقی دادگستری، شال هشتاد و یکم، شماره نود و نهم، 1396.
محبی، محسن؛ صفایی،عبدالحسین، صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بین‌الملل، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 9، شماره 2، 1397.
 
Döge, Jenny, Cyber
Warfare:
Challenges
for
the
Applicability
of
the
Traditional
Laws
of
War
 Regime, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, 2010.
Ehlers,Dirk, General
Principles,
in
European
Fundamental
Rights
And
Freedoms, Dirk
Ehlers
 2007.
R, Joel (2002). “Yahoo
 and
Democracy
on
the
Internet ”,
42
Jurimetrics
Journal,
261, 2002.
Oxman, Bernard
H, Jurisdiction of state, in MPEPIL, Rudiger Wolfrum Ed, online Ed, 2007.
Schmitt, Michael N.“Wired
Warfare:
Computer
Network
Attack
and
jus
in
bello,” international law studies, Vol 84, 2002.
Schreuer, Christoph, State
 Sovereignty
 and
 the
 Duty
 of
 States
 to
 Cooperate
 –
 Two
 Incompatible
 Notions?,
 in
 International
Law
Of
Cooperation
 And
State
Sovereignty, Jost
Delbrück
ed, 2012.
Vaughan
 Lowe
 &
 Christopher
 Staker, Jurisdiction
 in
 International Law, Malcom

Evans
ed, 2010.
Wenzel, Nicola (2009).
Opinion
 and
 Expression,
 Freedom
 of,
 International
 Protection, MPEPIL,
Rüdiger
Wolfrum, 2009. 

Affirmation
of
Commitments, paragraph 4: http://www.icann.org/en/documents/affirmation of commitments‐30sep09‐pdf.
Council
 Regulation
 (EC)
 44/2001
 of
 22
 December
 2000
 on
 jurisdiction
 and
 the
 recognition
 and
 enforcement
 of
 judgments
 in
 civil
 and
 commercial
 matters,
J.
 L
 12/1.
WSIS‐05/TUNIS/DOC/6(Rev.1) E,
the
 Tunis
 Agenda
 for
 the
Information
 Society
EP
and
Council
Directive
2006/24
of
15
March
2006,
J.
2006
L
105/54.

 Court
 H.R., Times
 Newspapers
 Ltd
 v.
 United
 Kingdom
 (nos.
 1
 and
 2),
 Judgment
 of
 10
 March
 2009,
.

 Court
 H.R.,
Von
 Hannover
 v.
 Germany,
 Judgment
 of
 24
 June
 2004,
 Reports
 of
 Judgments
 and
 Decisions
 2004‐VI,


Court
H.R. 
Perrin
v.
United
Kingdom,
Judgment
of
18
October
2005.

Court
H.R.,
Copland
v.
United
Kingdom,
Judgment
of
3
April
2007.

Court
H.R.,
Fatullayev
v.
Azerbaijan,
Judgment
of
22
April
2010.

Court
H.R.,
Megadat.com
SRL
v.
Moldova,
Judgment
of
8
April
2008.

Court
H.R.,
Rantsev
v.
Cyprus
and
Russia,
Judgment
of
7
January
2010.
The Geneva Declaration Doc. WSIS‐03/GENEVA/DOC/4‐E,
available at: http://www.itu.int/dms_pub/itu‐s/md/03/wsis/doc/S03‐WSIS‐DOC 0004!!PDF‐pdf.

Court
H.R.,
Wypych
v.
Poland,
Judgment
of
25
October
2005


Court
H.R.,
X
and
Y
v.
the
Netherlands,note
4627


U.
v.
Finland,
Judgment
of
2
December
2008.

v.
Finland,
 Judgment
of
27
January
2009.

GA

44/25
of
20
November
1989.
ICANN,
 President’s
 Report:
 ICANN
 –
 The
 Case
 for
 Reform
 of
 24 February
 2002,
 available
 at:
 http://www.icann.org/general/lynn‐reform‐proposal‐htm.
Joined
 Cases
 89/85
et
,
Wood
 Pulp,
 1988
E.C.R.
 5193,
Council
of Europe,
Committee
of
Ministers,
Convention
on
Cybercrime,
Explanatory Report
of
8
November
 2001,
available
at: http://conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/185.htm.
The
Declaration
on
Principles
of
International
Law
concerning
 Friendly
 Relations
and
 Co‐operation
among the
Convention
 on
the
Rights
of
the
Child 1989.
v. Finland, Judgment of 2 December 2008, Application 2827/02.the
 European
 Convention
 on
 Cybercrime.
Zippo

v.
Zippo
Dot
Com
Inc.,
US
District
Court
for
the
Western
District
of
Pennsylvania,
952
 F.Supp.
1119,
at
1124
(W.D.Pa. 2009)